پیوست ‎Q‎- دانلود و سایت‌های Mirror

آخرین نگارش این سند، به صورت یک فایل آرشیو شده «tarball» به صورت bzip2 شامل منبع ‎SGML‎ و HTML می‌تواند از سایت مولف، دانلود بشود. یک نسخه ‎pdf‎ نیز در دسترس می‌باشد (سایت آینه). به علاوه یک نگارش epub ، به لطف ‎Craig Barnes‎ و ‎Michael Satke‎ وجود دارد. ‎change log‎ یک تاریخچه بازنگری تفصیلی ارایه می‌دهد. راهنمای ABS حتی دارای صفحه freshmeat.net/freecode خودش برای پیگردی به روز رسانی‌ها، توضیحات کاربر، و درجه‌بندی محبوبیت پروژه می‌باشد.

سایت میزبانی موروثی برای این سند پروژه مستندات لینوکس است، که نگهدارنده بسیاری از راهنماها و HOWTOهای دیگر نیز می‌باشد.

سپاس فراوان به ‎Ronny Bangsund‎ برای اهدای فضای سرویس‌دهنده به میزبان این پروژه.