فصل 8. عملکردها و مباحث مربوط

‎8.3‎- ساختار پرانتزهای دوگانه

مشابه فرمان let، ساختار ‎(( ... ))‎ نیز بسط و ارزیابی حسابی را مجاز می‌سازد. در ساده‌ترین شکل آن، ‎a=$(( 5 + 3 ))‎ مقدار a را به ‎5 + 3‎‏، یا 8 تنظیم می‌کند. اگرچه، این ساختار پرانتزهای دوگانه مکانیسمی برای مجاز کردن دستکاری سبکِ C متغیرها در Bash نیز می‌باشد، برای مثال، ‎(( var++ ))‎.

مثال ‎8-5‎. دستکاری سبکِ C متغیرها

#!/bin/bash
# c-vars.sh
# ‎(( ... ))‎ یک متغیر با کاربرد ساختار ‎C‎ دستکاری سبکِ‎


echo

(( a = 23 )) # ‎C-style‎ تنظیم مقدار‏، به صورت 
       #+  ‎"="‎ با فاصله‌ها در هر دو طرف
echo "a (initial value) = $a"  # 23

(( a++ ))   #    ‎C-style‎ با ‎'a'‎ پس افزایش
echo "a (after a++) = $a"    # 24

(( a-- ))   #     ‎C-style‎ با ‎'a'‎ پس کاهش
echo "a (after a--) = $a"    # 23


(( ++a ))   #   ‎C-style‎ با ‎'a'‎ پیش افزایش
echo "a (after ++a) = $a"    # 24

(( --a ))   #    ‎C-style‎ با ‎'a'‎ پیش کاهش
echo "a (after --a) = $a"    # 23

echo

# #######################################################
# عملگرهای پیش و پس کاهش ‎C‎ توجه نمایید که همانند با‎
#+          .دارای آثار جانبی متفاوتی هستند‎

n=1; let --n && echo "True" || echo "False" # False
n=1; let n-- && echo "True" || echo "False" # True

#  Thanks, Jeroen Domburg.
########################################################

echo

(( t = a<45?7:11 ))  # ‎C-style‎ عملگر سه‌گانه
#    ^ ^ ^
echo "If a < 45, then t = 7, else t = 11." # a = 23
echo "t = $t "               # t = 7

echo


#          ------------------------
#           !افشای ویژگی پنهان
#          ------------------------
# مستندسازی نشده ‎C-style‎ یک گروه ساختارهای ‎Chet Ramey‎ به نظر می‌رسد
#+ ( ‎ksh‎ پنهان کرده است (در حقیقت تقریباً اقتباس شده از ‎Bash‎ را در‎
# را حساب پوسته نام می‌دهد، ‎(( ... ))‎ ساختار ‎Bash‎ در مستندات ‎Ramey‎ 
#+        اما فراتر از آن می‌رود. متاسفم Chet، راز برملا شد.‎

# را نیز ببینید ‎(( ... ))‎ با کاربرد ساختار ‎"while"‎ و ‎"for"‎ حلقه‌های‎

#      .یا بعد از آن کار می‌کنند ‎2.04‎ نگارش ‎Bash‎ اینها فقط با‎

exit

همچنین مثال ‎11-13‎ و مثال ‎8-4‎ را ببینید.