بخش ‎5‎- مباحث پیشرفته

اکنون، ما برای کاوش در برخی جنبه‌های دشوار و غیر معمول اسکریپت‌نویسی آماده هستیم. در ادامه راه، برای «به تفصیل شرح دادن تعاریف» با روش‌های مختلف و آزمودن حدود شرایط (موقعی که به قلمرو ناشناخته حرکت می‌کنیم چه اتفاقی رخ می‌دهد؟) تلاش خواهیم نمود.

فهرست مطالب
18- عبارت‌های منظم
18.1- یک مقدمه کوتاه بر عبارت‌های منظم
18.2- Globbing
19- Here Documentها
19.1- Here Stringها
20- تغییر مسیر ورودی-خروجی
20.1- کاربرد exec
20.2- تغییر مسیر بلوک‌های کد
20.3- برنامه‌های کاربردی
21- پوسته‌های فرعی
22- پوسته‌های محدود شده
23- جایگزینی پردازش
24- توابع
24.1- توابع پیچیده و پیچیدگی‌های توابع
24.2- متغیرهای محلی
24.3- بازگشت بدون متغیرهای محلی
25- مستعارها
26- ساختارهای لیست
27- آرایه‌ها
28- مرجع‌های غیرمستقیم
29- ‎/dev‎ و ‎/proc‎
29.1- ‎/dev‎
29.2- ‎/proc‎
30- برنامه‌نویسی شبکه
31- در مورد Zeroها و Nullها
32- اشکالزدایی
33- گزینه‌ها
34- Gotchas
35- اسکریپت‌نویسی با سلیقه
35.1- مجموعه تعاریف غیر رسمی اسکریپت‌نویسی پوسته
36- گوناگون
36.1- پوسته‌ها و اسکریپت‌های محاوره‌ای و غیرمحاوره‌ای
36.2- Wrapperهای پوسته
36.3- بررسی‌ها و مقایسه‌ها: پیشنهادها
36.4- بازگشت: یک اسکریپت فراخوانی کننده خودش
36.5- اسکریپت‌های «رنگ افزایی»
36.6- بهینه‌سازی
36.7- نکته‌های گوناگون
36.8- موضوعات امنیت
36.9- مسائل قابلیت حمل
36.10- اسکریپت‌نویسی تحت ویندوز
37- ‎Bash‎‏، نگارش‌های ‎2‎‏، ‎3‎‏، و ‎4‎
37.1- ‎Bash‎، نگارش ‎2‎
37.2- ‎Bash‎، نگارش ‎3‎
37.3- ‎Bash‎، نگارش ‎4‎