فصل 7- بررسی‌ها

‎7.1‎- ساختارهای بررسی

 • یک ساختار ‎if/then‎ بررسی می‌کند که آیا وضعیت خروج لیستی از فرمانها 0 هست (چون 0 بواسطه قرارداد یونیکس به معنی «موفقیت» است)، و اگر چنین باشد، یک یا چند فرمان را اجرا می‌کند.

 • یک فرمان اختصاصی تست به نام ‎[‎ (کاراکتر خاص left bracket) وجود دارد. این فرمان مترادفی برای test است، و برای کارآیی بهتر، به صورت یک فرمان داخلی است. این فرمان شناسه‌هایش را به عنوان عبارتهای مقایسه یا بررسی‌های فایل در نظر می‌گیرد و نسبت به نتیجه مقایسه یک وضعیت خروج (صفر برای صحیح و یک برای غلط) برگشت می‌دهد.

 • Bash با نگارش 2.02، فرمان بررسی توسعه‌یافته ‎[[ ... ]]‎ را ارایه نمود، که مقایسه‌ها را در یک حالت بیشتر آشنا برای برنامه‌نویسان سایر زبانها انجام می‌دهد. توجه داشته باشید که ‎[[‎ یک کلمه‌کلیدی است، نه یک فرمان.

  Bash عبارت ‎[[ $a -lt $b ]]‎ را به عنوان یک عنصر منفرد مشاهده می‌کند، که یک وضعیت خروج برگشت می‌دهد.

 • ساختارهای ‎(( ... ))‎ و ‎let ...‎ بر حسب آنکه عبارت‌های حسابی مورد ارزیابی آنها به یک مقدار غیر صفر بسط یابد، یک وضعیت خروج صفر برگشت می‌دهند. بدین سبب این ساختارهای عبارت حسابی می‌توانند برای انجام مقایسه‌های حسابی به کار بروند.

 • (( 0 && 1 ))         # منطقی AND
  echo $?   # 1   ***
  # And so ...
  let "num = (( 0 && 1 ))"
  echo $num  # 0
  # But ...
  let "num = (( 0 && 1 ))"
  echo $?   # 1   ***
  
  
  (( 200 || 11 ))       # منطقی OR
  echo $?   # 0   ***
  # ...
  let "num = (( 200 || 11 ))"
  echo $num  # 1
  let "num = (( 200 || 11 ))"
  echo $?   # 0   ***
  
  
  (( 200 | 11 ))        # بیتی OR
  echo $?           # 0   ***
  # ...
  let "num = (( 200 | 11 ))"
  echo $num          # 203
  let "num = (( 200 | 11 ))"
  echo $?           # 0   ***
  
  # همان وضعیت خروج مانندِ عبارت ‎"let"‎ ساختار‎
  #+ .حسابی پرانتزهای دوگانه را برگشت می‌دهد‎

  Caution

  از طرف دیگر، توجه داشته باشید که وضعیت خروج یک عبارت حسابی به معنی یک خطا نیست.

  var=-2 && (( var+=2 ))
  echo $?          # 1
  
  var=-2 && (( var+=2 )) && echo $var
               # !نخواهد کرد ‎echo‎ را ‎$var‎

 • یک if نه فقط شرط‌های محصور شده در داخل bracketها بلکه هر فرمانی را می‌تواند بررسی کند.

 • if cmp a b &> /dev/null # موقوف کردن خروجی‎
  then echo "Files a and b are identical."
  else echo "Files a and b differ."
  fi
  
  # ‎"if-grep"‎ ساختار خیلی مفید‎
  # ----------------------------------- 
  if grep -q Bash file
   then echo "File contains at least one occurrence of Bash."
  fi
  
  word=Linux
  letter_sequence=inu
  if echo "$word" | grep -q "$letter_sequence"
  # .مانع خروجی می‌شود ‎grep‎ برای ‎"-q"‎ گزینه‎
  then
   echo "$letter_sequence found in $word"
  else
   echo "$letter_sequence not found in $word"
  fi
  
  
  if COMMAND_WHOSE_EXIT_STATUS_IS_0_UNLESS_ERROR_OCCURRED
   then echo "Command succeeded."
   else echo "Command failed."
  fi

 • این دو مثال آخر اهدایی از ‎Stéphane Chazelas‎ است.

مثال ‎7-1‎. کدام صحیح است؟

#!/bin/bash

# :نکته‎
# اگر مطمئن نیستید که یک شرط معین ممکن است چطور 
#+ .بررسی کنید ‎if-test‎ ارزیابی گردد، آن را در یک‎

echo

echo "Testing \"0\""
if [ 0 ]   # صفر
then
 echo "0 is true."
else     # ... وگرنه‎
 echo "0 is false."
fi      # 0 is true.

echo

echo "Testing \"1\""
if [ 1 ]   # یک
then
 echo "1 is true."
else
 echo "1 is false."
fi      # 1 is true.

echo

echo "Testing \"-1\""
if [ -1 ]   # منفی یک
then
 echo "-1 is true."
else
 echo "-1 is false."
fi      # -1 is true.

echo

echo "Testing \"NULL\""
if [ ]    # ‎NULL‎ (شرط تهی)‎
then
 echo "NULL is true."
else
 echo "NULL is false."
fi      # NULL is false.

echo

echo "Testing \"xyz\""
if [ xyz ]  # رشته
then
 echo "Random string is true."
else
 echo "Random string is false."
fi      # Random string is true.

echo

echo "Testing \"\$xyz\""
if [ $xyz ]  # تهی است، اما ‎$xyz‎ بررسی می‌کند آیا
       # .این فقط یک متغیر ارزش‌گذاری نشده است‎
then
 echo "Uninitialized variable is true."
else
 echo "Uninitialized variable is false."
fi      # Uninitialized variable is false.

echo

echo "Testing \"-n \$xyz\""
if [ -n "$xyz" ]      # .تصحیح بیشتر خُرده‌گیرانه
then
 echo "Uninitialized variable is true."
else
 echo "Uninitialized variable is false."
fi             # Uninitialized variable is false.

echo


xyz=            # .مقدار دهی شده، اما به کمیت تهی‎

echo "Testing \"-n \$xyz\""
if [ -n "$xyz" ]
then
 echo "Null variable is true."
else
 echo "Null variable is false."
fi             # Null variable is false.


echo


              # درست است؟ ‎"false"‎ چه وقت

echo "Testing \"false\""
if [ "false" ]       # فقط یک رشته است ‎"false"‎ به نظر می‌رسد‎
then
 echo "\"false\" is true." #+ و آن را صحیح ارزیابی می‌کند
else
 echo "\"false\" is false."
fi             # "false" is true.

echo

echo "Testing \"\$false\"" # .یکبار دیگر، متغیر ارزش‌گذاری نشده‎
if [ "$false" ]
then
 echo "\"\$false\" is true."
else
 echo "\"\$false\" is false."
fi             # "$false" is false.
              # .اکنون، ما نتیجه مورد انتظار را به دست می‌آوریم‎
#  را بررسی می‌کردیم؟ ‎"$true"‎ چه اتفاقی رخ می‌داد اگر ما متغیر مقداردهی نشدهِ

echo

exit 0

تمرین. رفتار مثال ‎7-1‎ بالا را تشریح کنید.

if [ condition-true ]
then
  command 1
  command 2
  ...
else # ... وگرنه‎
   # .افزودن قطعه کد اجرایی برای اینکه اگر نتیجه ارزیابی شرط اولیه غلط باشد
  command 3
  command 4
  ...
fi

وقتی در یک شرط بررسی if و then در یک سطر هستند، یک سمی‌کالن(;) باید جمله if را خاتمه بدهد. if و then هر دو کلمه کلیدی هستند. کلمه‌کلیدی‌ها (یافرمانها) جمله‌ها را شروع می‌کنند، و قبل از شروع یک جمله جدید در همان سطر، جمله قبلی باید خاتمه بیابد.

if [ -x "$filename" ]; then

else if و elif

elif

elif یک حالت فشرده برای else if است. نتیجه‌اش، جای گرفتن یک ساختار if/then درونی در میان یک ساختار بیرونی است.

if [ condition1 ]
then
  command1
  command2
  command3
elif [ condition2 ]
# ‎else if‎ همانطور مانند‎
then
  command4
  command5
else
  default-command
fi

ساختار ‎if test condition-true‎ معادل دقیقِ ‎if [ condition-true ]‎ است. اتفاقاً، bracket سمت چپ، ‎[‎، یک علامت مشخصه است [1] که فرمان test را احضار می‌کند. بنابراین bracket بسته سمت راست، ‎]‎ در یک ‎if/test‎ به طور صریح نباید نیاز باشد، اما نگارش‌های جدیدتر Bash آن را لازم دارند.

فرمان test یک فرمان داخلی Bash است که بررسی نوع فایلها و مقایسه رشته‌ها را انجام می‌دهد. بنابراین، در یک اسکریپت Bash، فرمان test، برنامه باینری خارجی ‎/usr/bin/test‎ را که قسمتی از بسته sh-utils است، فراخوانی نمی‌کند. به همچنین، ‎[‎ نیز ‎/usr/bin/[‎ را که به ‎/usr/bin/test‎ پیوند می‌شود، فراخوانی نمی‌کند.

bash$ type test
test is a shell builtin
bash$ type '['
[ is a shell builtin
bash$ type '[['
[[ is a shell keyword
bash$ type ']]'
]] is a shell keyword
bash$ type ']'
bash: type: ]: not found

اگر به دلایلی شما مایل هستید از‎/usr/bin/test‎ در یک اسکریپت Bash استفاده کنید، پس به وسیله مسیر کامل آن را مشخص نمایید.

مثال ‎7-2‎. هم‌ارزی test‏، ‎/usr/bin/test‎‎،‏ ‎[‎‎]‎‎‏، و ‎/usr/bin/[‎

#!/bin/bash

echo

if test -z "$1"
then
 echo "No command-line arguments."
else
 echo "First command-line argument is $1."
fi
echo

if /usr/bin/test -z "$1"   # ‎"test"‎ معادل فرمان داخلی‎
# ‎^^^^^^^^^^^^^‎       #   .مشخص کننده مسیر کامل‎
then
 echo "No command-line arguments."
else
 echo "First command-line argument is $1."
fi

echo

if [ -z "$1" ]        #  از نظر وظیفه، معادل قطعه کدهای فوق است‎
#  if [ -z "$1"       #   ،با یک پیعام خطا ‎Bash‎ کار می‌کند، اما‎
               #+ .بسته واکنش نشان می‌دهد‎ bracket‎ به فقدان
then
 echo "No command-line arguments."
else
 echo "First command-line argument is $1."
fi

echo

if /usr/bin/[ -z "$1" ]    #  .بازهم، از نظر کارکرد، معادل موارد فوق است
# if /usr/bin/[ -z "$1"    #      .کار می‌کند؟، اما یک پیغام خطا می‌دهد‎
               # اصلاح گردیده است ‎3.x.‎ نگارش ‎Bash‎ این در ‎:‎توجه
then
 echo "No command-line arguments."
else
 echo "First command-line argument is $1."
fi

echo

exit 0

به دنبال یک if، نه فرمان test و نه bracketهای تست ‎( [ ] یا [[ ]] )‎ به طور سخت‌گیرانه لازم نیستند.
dir=/home/bozo

if cd "$dir" 2>/dev/null; then  #پیغام خطا را پنهان می‌کند ‎2>/dev/null‎‎
 echo "Now in $dir."
else
 echo "Can't change to $dir."
fi
ساختار ‎"if COMMAND"‎ وضعیت خروج COMMAND را برگشت می‌دهد.

به طور مشابهی، یک شرط داخل براکت‌های test موقعی که در ترکیب با یک ساختار لیست استفاده شوند، می‌توانند به تنهایی و بدون یک if باشند.

var1=20
var2=22
[ "$var1" -ne "$var2" ] && echo "$var1 is not equal to $var2"

home=/home/bozo
[ -d "$home" ] || echo "$home directory does not exist."

ساختار ‎(( ))‎ یک عبارت حسابی را بسط داده و ارزیابی می‌کند. اگر عبارت صفر ارزیابی شود، یک وضعیت خروجِ 1، یا «غلط» برگشت می‌دهد. یک عبارت غیر‌صفر وضعیت خروج 0، یا «صحیح» برگشت می‌دهد. این نقطه مقابل استفاده از ساختارهای test و ‎[‎ ‎]‎ است که قبلاً بحث شد.

مثال ‎7-3‎. بررسی‌های حسابی با استفاده از ‎(( ))‎

#!/bin/bash
# arith-tests.sh
# بررسی‌های حسابی‎
# .عبارت‌های عددی را بررسی و ارزیابی می‌کند ‎(( ... ))‎ ساختار‎
#            ‎[ ... ]‎ وضعیت خروج متضاد با ساختار‎

(( 0 ))
echo "Exit status of \"(( 0 ))\" is $?."     # 1

(( 1 ))
echo "Exit status of \"(( 1 ))\" is $?."     # 0

(( 5 > 4 ))                    # true
echo "Exit status of \"(( 5 > 4 ))\" is $?."   # 0

(( 5 > 9 ))                    # false
echo "Exit status of \"(( 5 > 9 ))\" is $?."   # 1

(( 5 == 5 ))                   # true
echo "Exit status of \"(( 5 == 5 ))\" is $?."   # 0
# (( 5 = 5 )) gives an error message.

(( 5 - 5 ))                    # 0
echo "Exit status of \"(( 5 - 5 ))\" is $?."   # 1

(( 5 / 4 ))                    # Division o.k.
echo "Exit status of \"(( 5 / 4 ))\" is $?."   # 0

(( 1 / 2 ))                    # .نتیجه تقسیم کوچکتر از یک است‎
echo "Exit status of \"(( 1 / 2 ))\" is $?."   #      به صفر گِرد شده است
                         # 1

(( 1 / 0 )) 2>/dev/null              #     تقسیم بر صفر نامعتبر
#      ^^^^^^^^^^^
echo "Exit status of \"(( 1 / 0 ))\" is $?."   # 1

#        دارای چه اثری است؟ ‎"2>/dev/null"
#      اگر حذف شده بود چه اتفاقی رخ می‌داد؟‎
#  آنرا حذف، و سپس اجرای اسکریپت را امتحان کنید‎

# ============================================ #
# .سودمند است ‎if-then‎ نیز در یک بررسی ‎(( ... ))‎‎

var1=5
var2=4
if (( var1 > var2 ))
then # ‎^   ^‎   چرا؟ ‎$var1‎ نه ‎$var2‎ ‎نه :‎توجه
 echo "$var1 is greater than $var2"
fi        #     5 is greater than 4‎
exit 0

یادداشت‌ها

[1]

علامت مشخصه یک نماد یا رشته کوتاه با یک معنی ویژه وابسته به آن ( یک معنی فراتر) است. در Bash، برخی علامت‌ها، از قبیل ‎[‎ و . (dot-command)، می‌توانند به کلیدواژه‌ها و فرمانها بسط بیابند.