فصل 7- بررسی‌ها

هر زبان برنامه‌نویسی نسبتاً کامل، می‌تواند یک شرط را بررسی کرده، و سپس متناسب با نتیجه بررسی رفتار نماید. Bash برای این منظور دارای فرمان test، چند عملگر bracket و پرانتز، و ساختار ‎if/then‎ است.