فصل 36- گوناگون

‎36.4‎- بازگشت: اسکریپتی خودش را احضار می‌کند

به راستی، یک اسکریپت می‌تواند خودش را به طور بازگشتی فراخوانی کند؟

مثال ‎36-10‎. اسکریپتی (بیفایده) که به طور بازگشتی خودش را فراخوانی می‌کند

#!/bin/bash
# recurse.sh

#      آیا یک اسکریپت می‌تواند به طور بازگشتی خود را احضار کند؟
#  بله، اما آیا این دارای هیچ استفاده عملی هست؟ (ادامه را ببینید.)

RANGE=10
MAXVAL=9

i=$RANDOM
let "i %= $RANGE"      #  تولید یک عدد تصادفی بین ‎0‎ و ‎$RANGE-1‎

if [ "$i" -lt "$MAXVAL" ]
then
 echo "i = $i"
 ./$0   # اسکریپت به طور بازگشتی نمونه‌ جدیدی از خود ایجاد می‌کند.
fi     # هر اسکریپت فرزند نیز همان کار را انجام می‌دهد، تا یک ‎$i‎
      #+            تولید شده، مساوی ‎$MAXVAL‎ بشود.

# استفاده از یک حلقه ‎while‎ به جای یک تست ‎if/then‎ باعث مشکلات می‌گردد.
#                      چرای آن را توضیح بدهید.

exit 0

#              یادداشت:
#             ------------
# برای آنکه این اسکریپت به درستی کار کند، باید دارای مجوز اجرا باشد.
# حتی اگر اسکریپت به وسیله یک فرمان sh فراخوانی گردد، این صدق می‌کند.
#                    توضیح دهید که چرا چنین است.

مثال ‎36-11‎. یک اسکریپت (مفید) که خودش را به طور بازگشتی فراخوانی می‌کند

#!/bin/bash
# pb.sh: دفتر تلفن

# نوشته ‎Rick Boivie‎ است، و با مجوز استفاده گردیده است.
# تغییراتی به وسیله نگارنده راهنمای ABS اعمال شده است.

MINARGS=1   # اسکریپت حداقل یک شناسه لازم دارد.
DATAFILE=./phonebook
       # باید یک فایل داده به نامphonebook
       #+  در دایرکتوری جاری موجود باشد.
PROGNAME=$0
E_NOARGS=70  #      خطای تعیین نکردن شناسه.

if [ $# -lt $MINARGS ]; then
   echo "Usage: "$PROGNAME" data-to-look-up"
   exit $E_NOARGS
fi   


if [ $# -eq $MINARGS ]; then
   grep $1 "$DATAFILE"
   # اگر ‎$DATAFILE‎ موجود نباشد؟، grep یک پیعام خطا چاپ می‌کند.
else
   ( shift; "$PROGNAME" $* ) | grep $1
   #      اسکریپت خودش را به طور بازگشتی فراخوانی می‌کند.
fi

exit 0    #           اسکریپت در اینجا خارج می‌شود.
       #  بنابراین، قرار دادن توضیحات و داده‌ها در پایین
       #+     بدون استفاده از علامت توضیح، مشکل ندارد.

# -----------------------------------------------------------------------
Sample "phonebook" datafile:

John Doe    1555 Main St., Baltimore, MD 21228     (410) 222-3333
Mary Moe    9899 Jones Blvd., Warren, NH 03787     (603) 898-3232
Richard Roe   856 E. 7th St., New York, NY 10009     (212) 333-4567
Sam Roe     956 E. 8th St., New York, NY 10009     (212) 444-5678
Zoe Zenobia   4481 N. Baker St., San Francisco, SF 94338 (415) 501-1631
# ------------------------------------------------------------------------

bash$ pb.sh Roe
Richard Roe   856 E. 7th St., New York, NY 10009     (212) 333-4567
Sam Roe     956 E. 8th St., New York, NY 10009     (212) 444-5678

bash$ pb.sh Roe Sam
Sam Roe     956 E. 8th St., New York, NY 10009     (212) 444-5678
# وقتی بیش از یک شناسه به اسکریپت داده شود، «فقط» سطرهایی #+ را چاپ می‌کند که شامل تمام شناسه‌ها باشند.

مثال ‎36-12‎. یک اسکریپت (مفید) دیگر که به طور بازگشتی خودش را فراخوانی می‌کند

#!/bin/bash
# usrmnt.sh  نوشته شده به وسیله ‎Anthony Richardson‎
#      با مجوز در راهنمای ABS به کار رفته است.

#           نحوه کاربرد:    ‎usrmnt.sh‎
#توضیحات: mount دستگاه، کاربر فراخوانی کننده باید در
# گروه ‎MNTUSERS‎ در فایل ‎/etc/sudoers‎ لیست شده باشد.

# --------------------------------------------------------------
# این یک اسکریپت usermount است که با استفاده از sudo دوباره خودش
#   را اجرا می‌کند. کاربرِ دارای مجوزهای صحیح، باید به جای تایپ

# sudo usrmnt.sh /dev/fd0 /mnt/floppy

#                 فقط تایپ کند:

# usrmnt.sh /dev/fd0 /mnt/floppy

# من از همین شگرد برای تمام اسکریپت‌های sudo خودم
#+    استفاده می‌کنم، چون آن را مناسب می‌دانم.
# --------------------------------------------------------------

# اگر متغیر ‎SUDO_COMMAND‎ تنظیم نباشد، در حال اجرا از طریق sudo 
#+نیستیم، بنابراین دوباره با id واقعی کاربر و گروه اجرا می‌کنیم.

if [ -z "$SUDO_COMMAND" ]
then
  mntusr=$(id -u) grpusr=$(id -g) sudo $0 $*
  exit 0
fi

# فقط در صورتیکه به وسیله sudo اجرا کنیم به اینجا خواهیم رسید.
/bin/mount $* -o uid=$mntusr,gid=$grpusr

exit 0

#           ملاحظات افزوده (از نویسنده این اسکریپت): 
# ------------------------------------------------------------

# ‎(1‎ لینوکس گزینه «users» را در فایل ‎/etc/fstab‎ مجاز می‌داند،
#   طوری که هر کاربر می‌تواند رسانه جدا شدنی را mount نماید.
#     اما روی یک سرویس‌دهنده، من مایل به مجاز کردن تنها چند
#           دسترسی جداگانه برای رسانه جداشدنی هستم.
#  دریافتم که کاربرد sudo کنترل بیشتری برای من فراهم می‌کند.

#  ‎(2‎ همچنین دریافتم که sudo نسبت به انجام دادن این وظیفه از
#                طریق گروه‌ها، بیشتر مناسب است.

# ‎(3‎ این شیوه به هر شخص دارای مجوزهای صحیح، دسترسی‌ root برای
#    فرمان mount اعطا می‌کند، بنابراین در مورد کسی که به او
#              اجازه دسترسی می‌دهید، دقیق باشید.
#   شما می‌توانید بوسیله استفاده از همین تکنیک در اسکریپت‌های
#   جداگانه ‎mntfloppy‎‏، mntcdrom، و mntsamba در باره این که
#    کدام مدخل بتواند mount شود، کنترل بهتری داشته باشید.

Caution

مراحل بازگشت خیلی زیاد، می‌تواند فضای پشته اسکریپت را تمام کرده، باعث یک segfault بشود. (مترجم: segfault تلاش برنامه برای دستیابی به حافظه‌ای‌ بیش از حافظه تخصیص یافته به آن و در نتیجه خاتمه یافتن با خطا است.)