فصل ‎27‎- آرایه‌ها

نگارش‌های جدیدتر ‎Bash‎ آرایه‌های یک بعدی را پشتیبانی می‌کنند. عناصر آرایه می‌توانند با به کار بردن نماد ‎variable[xx]‎ ارزش‌گذاری بشوند. به طور جایگزین، یک اسکریپت ممکن است تمام آرایه را به وسیله یک دستورالعمل صریح ‎declare -a variable‎ معرفی نماید. برای مراجعه به (بازیابی محتویات)یک عنصر آرایه، نشانه‌گذاری براکت‌های کمانی، ‎${element[xx]}‎ را به کار ببرید.

مثال ‎27-1‎. کاربرد آرایه ساده

#!/bin/bash


area[11]=23
area[13]=37
area[51]=UFOs

#      لازم نیست عناصر آرایه متوالی یا همجوار باشند.

#   برخی عناصر آرایه می‌توانند ارزش گذاری نشده بمانند.
#             شکاف بین عناصر مورد قبول است.
#در حقیقت، آرایه‌ها با داده‌های پراکنده (آرایه‌های پراکنده)
#+     در نرم‌افزار پردازش صفحه گسترده سودمند هستند.


echo -n "area[11] = "
echo ${area[11]}     #  ‏{‏‎براکت‌های کمانی ‏}‏ لازم است.

echo -n "area[13] = "
echo ${area[13]}

echo "Contents of area[51] are ${area[51]}."

#محتویات متغیر آرایه ارزش‌گذاری نشده خالی چاپ می‌شود (متغیر تهی).
echo -n "area[43] = "
echo ${area[43]}
echo "(area[43] unassigned)"

echo

# حاصل جمع دو عضو آرایه به سومی تخصیص داده شده
area[5]=`expr ${area[11]} + ${area[13]}`
echo "area[5] = area[11] + area[13]"
echo -n "area[5] = "
echo ${area[5]}

area[6]=`expr ${area[11]} + ${area[51]}`
echo "area[6] = area[11] + area[51]"
echo -n "area[6] = "
echo ${area[6]}
#این ناموفق است، زیرا اضافه کردن یک عدد صحیح به یک رشته جایز نیست.

echo; echo; echo

# -----------------------------------------------------------------
#         یک آرایه دیگر، ‎area2‎
#یک روش دیگر تخصیص متغیرهای آرایه‌ای...
# ‎array_name=( XXX YYY ZZZ ... )‎

area2=( zero one two three four )

echo -n "area2[0] = "
echo ${area2[0]}
#پس اینطور، شاخص‌گذاری از صفر (عنصر اول آرایه ‎[0]‎ است نه ‎[1]‎).

echo -n "area2[1] = "
echo ${area2[1]}         #  ‎[1]‎ عنصر دوم آرایه است.
# -----------------------------------------------------------------

echo; echo; echo

# -----------------------------------------------
#           بازهم یک آرایه دیگر، ‎area3‎
#   بازهم یک روش دیگر تخصیص متغیرهای آرایه‌ای...
# array_name=([xx]=XXX [yy]=YYY ...)

area3=([17]=seventeen [24]=twenty-four)

echo -n "area3[17] = "
echo ${area3[17]}

echo -n "area3[24] = "
echo ${area3[24]}
# -----------------------------------------------

exit 0

به طوری که دیده‌ایم، یک روش مناسب ارزش‌گذاری یک آرایه کامل، استفاده از نماد ‎array=( element1 element2 ... elementN )‎ است.

base64_charset=( {A..Z} {a..z} {0..9} + / = )
        #با استفاده از بسط ابروی توسعه‌یافته،
        #+ برای مقدار دهی اولیه عناصر آرایه.        
        #استخراج شده از اسکریپت ‎base64.sh‎ در
        #+    پیوست «اسکریپت‌های اهدایی».

مثال ‎27-2‎. قالب‌بندی یک شعر

#!/bin/bash
# poem.sh: چاپ شکیل یکی از اشعار محبوب نگارنده راهنمای ABS.

#  سطرهای شعر (بند منفرد).
Line[1]="I do not know which to prefer,"
Line[2]="The beauty of inflections"
Line[3]="Or the beauty of innuendoes,"
Line[4]="The blackbird whistling"
Line[5]="Or just after."
#توجه نمایید که نقل‌قول، گنجاندن فضاهای سفید را مجاز می‌کند.

#ذکر منبع.
Attrib[1]=" Wallace Stevens"
Attrib[2]="\"Thirteen Ways of Looking at a Blackbird\""
# این شعر در مالکیت عمومی است (حق تالیف آن منقضی گردیده).

echo

tput bold  # Bold print.

for index in 1 2 3 4 5         #     پنج سطر.
do
 printf "   %s\n" "${Line[index]}"
done

for index in 1 2            # دو سطر ذکر منبع.
do
 printf "     %s\n" "${Attrib[index]}"
done

tput sgr0  #تنظیم دوباره ترمینال، مستندات tput را ببینید.

echo

exit 0

#   تمرین:
#  -----------
#اسکریپت را برای چاپ کردن خوش فرم یک شعر از یک فایل داده متنی ویرایش کنید.

متغیرهای آرایه‌ای دارای ترکیب دستوری خوشان هستند، حتی فرمان‌های استاندارد ‎Bash‎ دارای گزینه‌های مخصوصِ وفق داده شده برای به کار بردن با آرایه هستند.

مثال ‎27-3‎. عملیات مختلف آرایه

#!/bin/bash
# array-ops.sh: کارهای بیشتری با آرایه‌ها.


 array=( zero one two three four five )
#عضو شماره ‎0  1  2  3   4  5‎

echo ${array[0]}    # zero
echo ${array:0}    # zero
#بسط پارامتر اولین عضو، با شروع از محل شماره ‎0‎ (اولین کاراکتر).
echo ${array:1}    # ero
# بسط پارامتر اولین عضو با شروع از محل شماره ‎1‎ (دومین کاراکتر).

#                                                                              مترجم:
# echo ${array[3]:2}  # ree
# بسط پارامتر چهارمین عضو با شروع از محل شماره 2 (کاراکتر سوم)‏

echo "--------------"

echo ${#array[0]}   # 4        طول اولین عنصر آرایه.

echo ${#array}     # 4  طول عضو اول آرایه (نماد جایگزین).

echo ${#array[1]}   # 3
#  طول عضو دوم آرایه. آرایه‌ها در Bash از صفر شاخص‌گذاری می‌شوند.

echo ${#array[*]}   # 6  تعداد عناصر آرایه.

echo ${#array[@]}   # 6  تعداد عناصر آرایه.

echo "--------------"

array2=( [0]="first element" [1]="second element" [3]="fourth element" )
#      ^   ^    ^   ^   ^    ^   ^   ^    ^
# نقل‌قول، جای دادن فضای سفید در عضوهای منفرد آرایه را مجاز می‌کند.

echo ${array2[0]}   # first element
echo ${array2[1]}   # second element
echo ${array2[2]}   #
            #پرش در مقدار دهی اولیه، بنابراین تهی است.
echo ${array2[3]}   # fourth element
echo ${#array2[0]}   # 13    (طول اولین عضو)
echo ${#array2[*]}   # 3 (تعداد عناصر در آرایه)

exit

بسیاری از عملیات رشته‌ای استاندارد، روی آرایه‌ها عمل می‌کنند.

مثال ‎27-4‎. عملیات رشته‌ای روی آرایه‌ها

#!/bin/bash
# array-strops.sh: عملیات رشته‌ای روی آرایه‌ها.

#   اسکریپت نوشته ‎Michael Zick‎ است.
#با مجوز در این راهنما استفاده گردیده.
#  بهینه‌سازی‌ها: ‎05 May 08‎‏، ‎04 Aug 08‎.

#به طور کلی، هر عمل رشته‌ای با استفاده از نماد ‎${name ... }‎
#+ می‌تواند با نشانه‌گذاری ‎${name[@] ... }‎ یا ‎${name[*] ...}‎
#+      روی تمام عناصر رشته‌ای در یک آرایه اِعمال گردد.


arrayZ=( one two three four five five )

echo

#       استخراج رشته فرعی 
echo ${arrayZ[@]:0}   # one two three four five five
#        ^    تمام عناصر.

echo ${arrayZ[@]:1}   # two three four five five
#        ^    همه عناصر بعد از عضو ‎[0]‎.

echo ${arrayZ[@]:1:2}  # two three
#         ^   فقط دو عضو بعد از عضو ‎[0]‎.

# مترجم:  توجه به دو نمونه‌ زیر در فهم کامل‌تر چگونگی عملکرد موارد فوق موثر است.
#echo ${arrayZ[2]:2}   # ree  استخراج از عنصر شماره 2 با شروع از محل شماره 2
#echo ${arrayZ[2]:2:2}  # re از عنصر شماره 2، از محل شماره‌ 2، تعداد 2 کاراکتر

echo "---------"


#      پاک کردن رشته فرعی

#حدف کوتاهترین انطباق از ابتدای رشته(ها).

echo ${arrayZ[@]#f*r}  # one two three five five
#        ^    #    بر تمام عناصر آرایه اعمال می‌گردد.
            #با «‎four‎» منطبق می‌شود و آن را حذف می‌کند.

# حذف بلندترین انطباق از ابتدای رشته(ها)
echo ${arrayZ[@]##t*e} # one two four five five
#        ^^   #     بر تمام عناصر آرایه اثر می‌کند.
            #  با «three» منطبق می‌شود و حذفش می‌کند.

#حذف کوتاهترین انطباق از انتهای رشته(ها)
echo ${arrayZ[@]%h*e}  # one two t four five five
#        ^    #     بر تمام عناصر آرایه عمل می‌کند.
            # با «hree» مطابقت می‌نماید و حذفش می‌کند.

# حذف بلندترین انطباق از انتهای رشته(ها)
echo ${arrayZ[@]%%t*e} # one two four five five
#        ^^   #    بر تمام عناصر آرایه اعمال می‌شود.
            #با«three» تطبیق نموده و آن را حذف می‌کند.

echo "----------------------"


#        تعویض رشته فرعی

#تعویض اولین مورد تطابق رشته فرعی، با جانشین.
echo ${arrayZ[@]/fiv/XYZ}  # one two three four XYZe XYZe
#        ^      #بر تمام عناصر عمل می‌کند.

# تعویض تمام موارد تطابق رشته فرعی با جانشین.
echo ${arrayZ[@]//iv/YY}  # one two three four fYYe fYYe
#        ^^     # روی تمام عناصر آرایه عمل می‌کند.

#  حذف تمام موارد تطابق رشته فرعی.
#مشخص نکردن رشته جانشین، حذف را پیش‌فرض می‌کند...
echo ${arrayZ[@]//fi/}   # one two three four ve ve
              #بر تمام عناصر آرایه اعمال می‌شود.

#تعویض موارد انطباق جلویی رشته فرعی.
echo ${arrayZ[@]/#fi/XY}  # one two three four XYve XYve
#        ^     # بر تمام عناصر آرایه عمل می‌کند.

#تعویض موارد انطباق انتهایی رشته فرعی.
echo ${arrayZ[@]/%ve/ZZ}  # one two three four fiZZ fiZZ
#        ^     # بر تمام عناصر آرایه عمل می‌کند.

echo ${arrayZ[@]/%o/XX}   # one twXX three four five five
#        ^     # چرا؟

echo "------------------------------"


replacement() {
  echo -n "!!!"
}

echo ${arrayZ[@]/%e/$(replacement)}
#        ^ ^^^^^^^^^^^^^^
# on!!! two thre!!! four fiv!!! fiv!!!
# ‎stdout‎ تابع ‎replacement()‎ رشته جانشین است.
# Q.E.D: عمل تعویض، در حقیقت یک «تخصیص» است.

echo "-------------------------------------"

# دستیابی «‎for-each‎» (برای هر یک از عضوها):
echo ${arrayZ[@]//*/$(replacement optional_arguments)}
#        ^^ ^^^^^^^^^^^^^
# !!! !!! !!! !!! !!! !!!

# اکنون، فقط در صورتیکه Bash رشته انطباق را
#+به تابعی که فراخوانی می‌شود عبور بدهد . . .

echo

exit 0

#  قبل از یک تلاش برجسته -- Perl، Python، یا بقیه موارد --
#                   به خاطر داشته باشید:
#             ‎$( ... )‎ یک جایگزینی فرمان است.
#       یک تابع به عنوان یک پردازش فرعی اجرا می‌شود.
#  تابع خروجی‌اش را (اگر echo شده باشد) در stdout می‌نویسد.
#   تخصیص، در ترکیب با echo و جایگزینی فرمان می‌تواند از
#+                   stdout تابع بخواند.
# نماد ‎name[@]‎ مشخص‌کننده (معادل) یک عملیات «‎for-each‎» است.
#       ‎Bash‎ قدرتمندتر از آن است که شما فکر می‌کنید!

جایگزینی فرمان می‌تواند عناصر جداگانه یک آرایه را بسازد.

مثال ‎27-5‎. بار کردن محتویات یک اسکریپت به داخل یک آرایه

#!/bin/bash
# script-array.sh: اسکریپت به یک آرایه بارگذاری می‌کند.
#     بواسطه یک ‎e-mail‎ از ‎Chris Martin‎ (متشکرم!).

script_contents=( $(cat "$0") )  # محتویات اسکریپت ‎($0)‎ را
                  #+در یک آرایه ذخیره می‌کند.

for element in $(seq 0 $((${#script_contents[@]} - 1)))
 do        #   ‎${#script_contents[@]}‎ تعداد
          #+ عناصر در آرایه را ارایه می‌دهد.
          #
          #              پرسش:
          #        چرا ‎seq 0‎ لازم است؟
          #تغییر آن به ‎seq 1‎ را امتحان کنید.
 echo -n "${script_contents[$element]}"
          #  لیست کردن هر فیلد این اسکریپت در یک سطر واحد.
# ‎echo -n "${script_contents[element]}"‎ نیز به سبب ‎${ ... }‎ کار می‌کند.
 echo -n " -- "  #     به کار بردن «--» به عنوان جداکننده فیلد.
done

echo

exit 0

#            تمرین:
#            ---------
#اسکریپت را طوری ویرایش نمایید که خودش را در قالب اولیه،
#+به طور کامل با فضای سفید، شکست سطرها، و غیره لیست کند.

در یک مضمون آرایه‌ای، برخی فرمان‌های داخلی Bash دارای مقصود کمی متفاوت هستند. برای مثال،unset عناصر آرایه یا حتی یک آرایه کامل را حذف می‌کند.

مثال ‎27-6‎. برخی خصوصیات ویژه آرایه‌ها

#!/bin/bash

declare -a colors
#تمام فرمان‌های بعدی در این اسکریپت با متغیر colors
#+         به عنوان یک آرایه رفتار می‌کنند.

echo "Enter your favorite colors (separated from each other by a space)."

read -a colors  #جهت نمایش ویژگی‌های زیر، حداقل ۳ رنگ وارد کنید.
#   ^ گزینه خاص فرمان read برای مجاز نمودن تخصیص عناصر آرایه.

echo

element_count=${#colors[@]}
#    ترکیب دستوری ویژه جهت استخراج تعداد عناصر در آرایه.
#     ترکیب ‎element_count=${#colors[*]}‎ نیز کار می‌کند.
#
#     متغیر «@» تفکیک کلمه داخل نقل‌قول‌ها را میسر می‌کند
#+ (متغیرهای جدا شده به وسیله فضای سفید را استخراج می‌کند).
#
# این با رفتار «‎$@‎» و «‎$*‎» در پارامترهای مکانی مطابقت دارد.

index=0

while [ "$index" -lt "$element_count" ]
do         #      لیست کردن تمام عناصر آرایه.
 echo ${colors[$index]}
 #  ‎${colors[index]}‎ نیز کار می‌کند، زیرا در درون براکت‌های
 #                   ‎${ ... }‎ قرار دارد.
 let "index = $index + 1"
 #  یا:
 # ((index++))
done
# هر عضو آرایه در یک سطر جداگانه لیست می‌گردد. اگر این مطلوب
#    نیست، از ‎echo -n "${colors[$index]} "‎ استفاده کنید
#
# انجام این کار با یک حلقه for به صورت:
#  for i in "${colors[@]}"
#  do
#    echo "$i"
#  done
# (با تشکر از ‎S.C.‎)

echo

#دوباره، لیست تمام عناصر یک آرایه، اما با کاربرد یک روش برازنده‌تر.
 echo ${colors[@]}     #   ‎echo ${colors[*]}‎ نیز کار می‌کند.

echo

#      فرمان unset عناصر یک آرایه یا تمام آرایه را حذف می‌کند.
unset colors[1]       #        حذف دومین عنصر آرایه.
              #    دارای همان اثر ‎colors[1]=‎ است
echo ${colors[@]}     #لیست دوباره آرایه، با غیبت دومین عضو.

unset colors        #  حذف تمام آرایه. ‎unset colors[*]‎ و
              #+   ‎unset colors[@]‎ نیز کار می‌کند.
echo; echo -n "Colors gone."  
echo ${colors[@]}      #یکبار دیگر لیست آرایه، اکنون تهی است.

exit 0

همچنانکه در مثال قبل دیده‌ایم، هر یک از ترکیب‌های ‎${array_name[@]}‎ یا ‎${array_name[*]}‎ به تمام عناصر آرایه ارجاع می‌دهند. به طور مشابهی، برای بدست آوردن تعداد عناصر در یک آرایه، یکی از نشانه‌گذاری‌های ‎${#array_name[@]}‎ یا ‎${#array_name[*]}‎ را به کار ببرید. ‎${#array_name}‎ طول (تعداد کاراکترهای) ‎${array_name[0]}‎، یعنی اولین عنصر آرایه است.

مثال ‎27-7‎. در باره آرایه‌های تهی و عناصر تهی

#!/bin/bash
# empty-array.sh

# با تشکر از ‎Stephane Chazelas‎ برای مثال اولیه، و تشکر
#+از ‎Michael Zick‎ و ‎Omair Eshkenazi‎ برای گسترش دادن آن.
#    وتشکر از ‎Nathan Coulter‎ برای توضیحات و اصلاحات.


# یک آرایه تهی، با یک آرایه دارای عناصر تهی یکسان نیست.

 array0=( first second third )
 array1=( '' )  # ‎array1‎ شامل یک عضو تهی است.
 array2=( )   # بدون عضو، آرایه ‎array2‎ تهی.
 array3=(  )  #       این آرایه چطور؟


echo
ListArray()
{
echo
echo "Elements in array0: ${array0[@]}"
echo "Elements in array1: ${array1[@]}"
echo "Elements in array2: ${array2[@]}"
echo "Elements in array3: ${array3[@]}"
echo
echo "Length of first element in array0 = ${#array0}"
echo "Length of first element in array1 = ${#array1}"
echo "Length of first element in array2 = ${#array2}"
echo "Length of first element in array3 = ${#array3}"
echo
echo "Number of elements in array0 = ${#array0[*]}" # 3
echo "Number of elements in array1 = ${#array1[*]}" # 1 (Surprise!)
echo "Number of elements in array2 = ${#array2[*]}" # 0
echo "Number of elements in array3 = ${#array3[*]}" # 0
}

# ===================================================================

ListArray

#آزمون گسترش دادن آن آرایه‌ها.

# افزودن یک عضو به هر آرایه.
array0=( "${array0[@]}" "new1" )
array1=( "${array1[@]}" "new1" )
array2=( "${array2[@]}" "new1" )
array3=( "${array3[@]}" "new1" )

ListArray

#  یا
array0[${#array0[*]}]="new2"
array1[${#array1[*]}]="new2"
array2[${#array2[*]}]="new2"
array3[${#array3[*]}]="new2"

ListArray

# وقتی به شکل فوق گسترش داده شود، آرایه‌ها پشته هستند ...
# موارد فوق «push» هستند (آخرین عنصر افزوده به پشته)...
#                بلندی پشته برابر است با:
height=${#array2[@]}
echo
echo "Stack height for array2 = $height"

#      «pop» (یعنی واکشی بالاترین عنصر پشته) عبارت است از:
unset array2[${#array2[@]}-1]  #آرایه‌ها بر مبنای 0 هستند، یعنی
height=${#array2[@]}      #+  عضو اول دارای شاخص ‎0‎ است.
#.مترجم: بنابراین شاخص آخرین عضو برابر با «تعداد عناصر منهای یک» می‌شود
echo
echo "POP"
echo "New stack height for array2 = $height"

ListArray

#  فقط عنصر دوم و سوم آرایه ‎array0‎ لیست می‌شود.
from=1	     # شاخص‌گذاری از صفر شروع می‌شود.
to=2
array3=( ${array0[@]:$from:$to} )
echo
echo "Elements in array3: ${array3[@]}"

#مانند یک رشته (آرایه‌ای از کاراکترها) کار می‌کند.
#        امتحان برخی قالب‌های رشته‌ای دیگر.

# تعویض:
array4=( ${array0[@]/second/2nd} )
echo
echo "Elements in array4: ${array4[@]}"

#تعویض تمام رشته منطبق شده با الگو.
array5=( ${array0[@]//new?/old} )
echo
echo "Elements in array5: ${array5[@]}"

# درست وقتی خیال شما در این مورد آسوده می‌شود . . .
array6=( ${array0[@]#*new} )
echo   #  این یکی ممکن است شما را متعجب نماید.
echo "Elements in array6: ${array6[@]}"

array7=( ${array0[@]#new1} )
echo   #بعد از ‎array6‎ این نباید یک غافلگیری باشد.
echo "Elements in array7: ${array7[@]}"

#که بسیار شباهت دارد به . . .
array8=( ${array0[@]/new1/} )
echo
echo "Elements in array8: ${array8[@]}"

# بنابراین در این مورد چه می‌توان گفت؟

#  عملیات رشته‌ای به طور متوالی روی هر عنصر در ‎var[@]‎ انجام می‌گردد.
#       بنابراین : ‎Bash‎ عملیات برداری رشته را پشتیبانی می‌کند.
#  اگر نتیجه، رشته‌ای به طول صفر باشد، در تخصیص دادن نتیجه، آن عنصر
#+                          ناپدید می‌گردد.
#       اما، اگر بسط در نقل‌قول‌ها باشد، عناصر تهی باقی می‌مانند.

# ‎Michael Zick‎: پرسش، آیا آن رشته‌ها نقل‌قول ضعیف هستند یا نقل‌قول قوی؟
#     ‎Nathan Coulter‎: چیزی به عنوان «نقل‌قول‌های ضعیف» وجود ندارد.
#!  در حقیقت آنچه روی می‌دهد آن است که انطباق الگو در مواردی از قبیل
#!+   ‎${parameter#word}‎ بعد از تمام بسط(کلمه)های دیگر صورت می‌گیرد.


zap='new*'
array9=( ${array0[@]/$zap/} )
echo
echo "Number of elements in array9: ${#array9[@]}"
array9=( "${array0[@]/$zap/}" )
echo "Elements in array9: ${array9[@]}"
# این دفعه عناصرِ تهی باقی می‌مانند.
echo "Number of elements in array9: ${#array9[@]}"


#  درست موقعی که فکر می‌کردید هنوز در کانزاس هستید . . .
#       مترجم: کنایه از «ذهنیت اشتباه داشتن» است.

array10=( ${array0[@]#$zap} )
echo
echo "Elements in array10: ${array10[@]}"
#اما، اگر zap نقل‌قولی باشد، ستاره در آن تفسیر نخواهد شد.
array10=( ${array0[@]#"$zap"} )
echo
echo "Elements in array10: ${array10[@]}"
# بسیار خوب، شاید باز هم ما در کانزاس هستیم . . .
# (بازنگری‌های بلوک کد فوق به وسیله ‎Nathan Coulter‎)


#     آرایه ‎array7‎ را با ‎array10‎ مقایسه کنید.
#      آرایه ‎array8‎ را با ‎array9‎ مقایسه کنید.

#  تاکید دوباره: چیزی به عنوان نقل‌قول ضعیف نیست!
#            ‎Nathan Coulter‎ شرح می‌دهد:
# انطباق الگوی «word» در ‎${parameter#word}‎ بعد از
#+ بسط پارامتر و «قبل از» حدف نقل‌قول انجام می‌شود.
#  در حالت عادی، انطباق الگو «بعد از» حذف نقل‌قول
#                   انجام می‌شود.

exit

نسبت ‎${array_name[@]}‎ و ‎${array_name[*]}‎ قابل مقایسه با نسبت میان ‎$@‎ و ‎$*‎ است. این نشانه‌گذاری قدرتمند آرایه، دارای چند مورد استفاده است.

#رونوشت برداری از یک آرایه.
array2=( "${array1[@]}" )
#  یا
array2="${array1[@]}"
#
#اما این ترکیب به طوری که ‎Jochen DeSmet‎ اشاره می‌کند با آرایه‌های
#+ پراکنده، آرایه‌هایی با حفره(عناصر غایب) در آنها، ناموفق است.
# ------------------------------------------------------------
 array1[0]=0
                  # ‎array1[1]‎ تخصیص داده نشده
 array1[2]=2
 array2=( "${array1[@]}" )     #     آن را کپی می‌کند؟

echo ${array2[0]}          #  0
echo ${array2[2]}          # (تهی)، ظاهرا باید ‎2‎ باشد
# -------------------------------------------------------------# افزودن یک عنصر به یک آرایه.
array=( "${array[@]}" "new element" )
#  یا
array[${#array[*]}]="new element"

# با تشکر از ‎S.C.‎

tip

عملیات ارزش‌گذاری اولیه ‎array=( element1 element2 ... elementN )‎ به کمک جایگزینی فرمان، بارگیری محتویات یک فایل متن به داخل یک آرایه را امکان‌پذیر می‌سازد.

#!/bin/bash

filename=sample_file

#  cat sample_file‎
#  
#  1 a b c‎
#  2 d e fg‎


declare -a array1

array1=( `cat "$filename"`)   # بارگذاری محتوای ‎$filename‎  
#   ‎stdout‎ نمایش فایل در   #+     ‎array1‎ ‎در آرایه
#
# array1=( `cat "$filename" | tr '\n' ' '`)
# تبدیل کاراکترهای تعویض سطر داخل فایل به کاراکتر فاصله.
#  ضروری نیست، به علت اینکه Bash تفکیک کلمه را با تبدیل
#+           تعویض سطرها به فاصله‌ انجام می‌دهد.

echo ${array1[@]}           # لیست کردن آرایه.
                   # 1 a b c 2 d e fg
#
#  هر کلمه جداشده با فضای سفید در فایل به عضوی از آرایه
#+                  تخصیص داده شده است.

element_count=${#array1[*]}
echo $element_count          # 8

اسکریپت‌نویسی هوشمندانه، افزایش دادن عملیات آرایه‌ای را امکان‌پذیر می‌نماید.

مثال ‎27-8‎. مقداردهی اولیه آرایه‌ها

#! /bin/bash
# array-assign.bash

#      این عملیات آرایه‌ای مختص Bash است، از اینرو
#+     پسوند ‎.bash‎ در نام اسکریپت به کار رفته است.

# ‎Copyright (c) Michael S. Zick, 2003‎، تمام حقوق محفوظ است
#  مجوز: استفاده مجدد نامحدود، به هر طریق، برای هر مقصود.
#  Version: $ID$
#
#    شفاف سازی و توضیحات اضافی به وسیله ‎William Park‎

#   بر اساس یک مثال ارایه شده توسط ‎Stephane Chazelas‎
#+    که در یک نگارش‌ قدیمی از این راهنما ظاهر گردید.

#               قالب خروجی فرمان times :
#         ‎CPU‎ سیستم <فاصله> ‎CPU‎ کاربر
# ‎CPU‎ فرزندان مرده سیستم <فاصله> CPU فرزندان مرده کاربر

#   ‎Bash‎ دارای دو نگارش جهت تخصیص تمام عناصر یک آرایه
#+            به یک متغیر آرایه‌ای جدید است.
#   در Bash نگارش ‎2.04‎ و بعد از آن، هر دوی آنها عناصر
#+               تهی را از قلم می‌اندازند.
# شاید یک تخصیص آرایه اضافی که رابطه ‎[subscript]=value‎
#+ برای آرایه‌ها را حفظ کند، در نگارش‌های بعدی اضافه شود.

#  با استفاده از یک فرمان داخلی یک آرایه بزرگ می‌سازد،
#+  اما هر چیز تولید کننده آرایه‌ای با چند هزار عضو نیز
#+                 مشکلی ایجاد نمی‌کند.

declare -a bigOne=( /dev/* )  # تمام فایل‌های داخل ‎/dev‎
echo
echo 'Conditions: Unquoted, default IFS, All-Elements-Of'
echo "Number of elements in array is ${#bigOne[@]}"

# set -vxecho
echo '- - testing: =( ${array[@]} ) - -'
times
declare -a bigTwo=( ${bigOne[@]} )
#         ^       ^ به پرانتزها توجه کنید:
times


echo
echo '- - testing: =${array[@]} - -'
times
declare -a bigThree=${bigOne[@]}
# این دفعه بدون پرانتزها.
times

# مقایسه اعداد نشان می‌دهد که شکل دوم ارایه شده
#+   به وسیله ‎Stephane Chazelas‎ سریعتر است.
#
#      به طوری که ‎William Park‎ شرح می‌دهد:
#+ آرایه ‎bigTwo‎ عضو به عضو تخصیص یافته است (به علت وجود پرانتزها)،
#+ در حالیکه آرایه ‎bigThree‎ به صورت یک رشته منفرد تخصیص یافته است.
#             بنابراین، در اصل، شما به این صورت دارید:
# bigTwo=( [0]="..." [1]="..." [2]="..." ... )
# bigThree=( [0]="... ... ..." )
#
#این مطلب را با ‎echo ${bigTwo[0]}‎ و ‎echo ${bigThree[0]}‎ تحقیق کنید.


# من توضیحات مثالم را با استفاده از شکل اول ادامه خواهم داد، به علت
#+  اینکه گمان دارم نمایش تجربی مناسب‌تری است از آنچه اتفاق می‌افتد.

# بخش‌های قابل استفاده مجدد مثال‌های من شامل شکل دوم واقعی خواهند بود
#+             که این شکل به دلیل سرعت بالا مناسب‌تر است.

#              ‎MSZ‎: دوستان از اشتباه نظری قبلی متاسفم.


#               یادداشت:
#              ---------
# دستورالعمل‌های صریح «‎declare -a‎» در سطرهای ‎31‎ و ‎43‎ ضروری نیستند،
#+    چون به طور ضمنی در ترکیب تخصیص ‎Array=( ... )‎ قرار دارند.
#  به هرحال، از قلم انداختن این اعلان‌ها اجرای بخش‌های بعدی اسکریپت
#+                          را کند می‌کند.
#                      امتحان کنید و ببینید.

exit 0

اضافه کردن یک ‎declare -a‎ غیر ضروری برای یک اعلان آرایه، ممکن است اجرای عملیات بعدی روی آرایه را تسریع نماید.

مثال ‎27-9‎. رونوشت برداری و الحاق آرایه‌ها

#! /bin/bash
# CopyArray.sh
#
# این اسکریپت به وسیله ‎Michael Zick‎ نوشته شده است.
#       با مجوز در اینجا استفاده گردیده است.

# چگونگی «عبور دادن با نام و برگشت با نام»
#+   یا «ساختن عبارت فرمان تخصیص خودتان».


CpArray_Mac() {

# سازنده عبارت فرمان تخصیص

  echo -n 'eval '
  echo -n "$2"         #   نام مقصد
  echo -n '=( ${'
  echo -n "$1"         #   نام منبع
  echo -n '[@]} )'

# تمام آن می‌توانست به صورت یک دستور منفرد باشد.
#           فقط مسئله سبک نگارش است.
}

declare -f CopyArray       # نشانگر تابع
CopyArray=CpArray_Mac      # سازنده عبارت

Hype()
{

#         آرایه‌ای به نام ‎$1‎ را می‌گیرد.
# (با آرایه‌ای محتوی ‎Really Rocks‎ پیوند می‌زند.)
#       در آرایه‌ای به نام ‎$2‎ برگشت می‌دهد.

  local -a TMP
  local -a hype=( Really Rocks )

  $($CopyArray $1 TMP)
  TMP=( ${TMP[@]} ${hype[@]} )
  $($CopyArray TMP $2)
}

declare -a before=( Advanced Bash Scripting )
declare -a after

echo "Array Before = ${before[@]}"

Hype before after

echo "Array After = ${after[@]}"

#Too much hype?

echo "What ${after[@]:3:2}?"

declare -a modest=( ${after[@]:2:1} ${after[@]:3:2} )
#          ---- استخراج رشته فرعی ----

echo "Array Modest = ${modest[@]}"

# چه اتفاقی برای before پیش آمده؟

echo "Array Before = ${before[@]}"

exit 0

مثال ‎27-10‎. بیشتر در مورد الحاق آرایه‌ها

#! /bin/bash
# array-append.bash

# ‎Copyright (c) Michael S. Zick, 2003, All rights reserved.
#   مجوز: استفاده مجدد نامحدود در هر شکل، به هر منظور.
# Version: $ID$
#
#    اندکی به وسیله نگارنده ویرایش گردیده است.


#           عملیات آرایه مختص Bash است.
#   ‎/bin/sh‎ میراث یونیکس فاقد معادل‌های آن است.


# خروجی این اسکریپت را به فرمان more لوله‌کشی کنید
#+ به طوری که بتواند صفحه به صفحه مرور گردد، و یا
#    خروجی آن را به یک فایل تغییر مسیر بدهید.


declare -a array1=( zero1 one1 two1 ) 
#     عناصر مقدار دهی اولیه شده‌اند.
declare -a array2=( [0]=zero2 [2]=two2 [3]=three2 )
# مقدار دهی پراکنده -- ‎[1]‎ مشخص نگردیده.

echo
echo '- Confirm that the array is really subscript sparse. -'
echo "Number of elements: 4"    
# به منظور روشنگری به صورت ثابت وارد گردیده است.
for (( i = 0 ; i < 4 ; i++ ))
do
  echo "Element [$i]: ${array2[$i]}"
done
# همچنین کد عمومی‌تر در مثال A-58 را ببینید.


declare -a dest

#   ترکیب (پیوست) دو آرایه در آرایه سوم.
echo
echo 'Conditions: Unquoted, default IFS, All-Elements-Of operator'
echo '- Undefined elements not present, subscripts not maintained. -'
# #عناصر تعریف نشده، وجود ندارند، آنها از قلم افتاده‌اند.

dest=( ${array1[@]} ${array2[@]} )
# dest=${array1[@]}${array2[@]}   # نتایج عجیب، یک باگ احتمالی.

# اکنون، لیست کردن نتیجه.
echo
echo '- - Testing Array Append - -'
cnt=${#dest[@]}

echo "Number of elements: $cnt"
for (( i = 0 ; i < cnt ; i++ ))
do
  echo "Element [$i]: ${dest[$i]}"
done

# تخصیص یک آرایه به آرایه تک عضوی (دوبار).
dest[0]=${array1[@]}
dest[1]=${array2[@]}

# لیست کردن نتیجه.
echo
echo '- - Testing modified array - -'
cnt=${#dest[@]}

echo "Number of elements: $cnt"
for (( i = 0 ; i < cnt ; i++ ))
do
  echo "Element [$i]: ${dest[$i]}"
done

# بازرسی عضو دوم ویرایش شده.
echo
echo '- - Reassign and list second element - -'

declare -a subArray=${dest[1]}
cnt=${#subArray[@]}

echo "Number of elements: $cnt"
for (( i = 0 ; i < cnt ; i++ ))
do
  echo "Element [$i]: ${subArray[$i]}"
done

#  تخصیص یک آرایه کامل به یک عضو منفرد از یک آرایه دیگر با استفاده از
#+  تخصیص آرایه ‎=${ ... }‎، آرایه‌ای را که باید تخصیص داده شود تبدیل به
#+ یک رشته متشکل از عناصر جدا شده با فاصله (کاراکتر اول IFS)نموده است.

#       اگر عناصر اولیه شامل فضای سفید نباشند . . .
#   اگر آرایه اولیه دارای ارزش‌گذاری پراکنده نباشد . . .
# آنوقت ما می‌توانیم دوباره ساختار آرایه اصلی را برگردانیم.

# بازیابی عضو دوم ویرایش شده.
echo
echo '- - Listing restored element - -'

declare -a subArray=( ${dest[1]} )
cnt=${#subArray[@]}

echo "Number of elements: $cnt"
for (( i = 0 ; i < cnt ; i++ ))
do
  echo "Element [$i]: ${subArray[$i]}"
done
echo '- - Do not depend on this behavior. - -'
echo '- - This behavior is subject to change - -'
echo '- - in versions of Bash newer than version 2.05b - -'

# ‎MSZ‎: دوستان در باره هر نابسامانی قبلی متاسفم.

exit 0

--

آرایه‌ها گسترش دادن الگوریتم‌های آشنای قدیمی به اسکریپت‌های پوسته را میسر می‌کنند. تصمیم‌گیری در مورد آنکه آیا لزوما این ایده مناسبی است به خواننده واگذار می‌شود.

مثال ‎27-11‎. مرتب‌سازی حبابی

#!/bin/bash
# bubble.sh: مرتب‌سازی حبابی.

# الگوریتم مرتب‌سازی حبابی را به یاد بیاورید. در این نگارش خاص...

#   با هر گذر متوالی آرایه‌ای که باید مرتب بشود، دو عنصر همجوار
#+   مقایسه می‌شوند و اگر ترتیب آنها درست نباشد جابجا می‌گردند.
#    در انتهای اولین دور، درشت‌ترین عنصر در انتها قرار می‌گیرد.
# در انتهای دومین گذر، عنصر درشت بعدی در محل ماقبل آخر می‌نشیند.
#                        و به همین ترتیب.
# این به معنای آن است که در هر گذر متوالی جابجایی کمتری لازم است.
# بنابراین شما متوجه افزایش سرعتی در چاپ دورهای بعدی خواهید شد.


exchange()
{
 # دو عنصر آرایه را جابجا می‌کند.
 local temp=${Countries[$1]} # ذخیره موقت برای جابجا کردن عنصر.
               
 Countries[$1]=${Countries[$2]}
 Countries[$2]=$temp
 
 return
} 

declare -a Countries # تعریف آرایه در اینجا اختیاری است، چون در
           #+      پایین مقدار دهی اولیه می‌شود.

# دونیم کردن یک متغیر آرایه به چند سطر با به کار بردن یک کاراکتر
#+                  کاراکتر گریز ‎(\)‎ مجاز است؟
#                              بله.

Countries=(Netherlands Ukraine Zaire Turkey Russia Yemen Syria \
Brazil Argentina Nicaragua Japan Mexico Venezuela Greece England \
Israel Peru Canada Oman Denmark Wales France Kenya \
Xanadu Qatar Liechtenstein Hungary)

# "Xanadu" is the mythical place where, according to Coleridge,
#+ Kubla Khan did a pleasure dome decree.


clear           # پاک کردن صفحه نمایش برای شروع کار. 

echo "0: ${Countries[*]}" #     لیست آرایه کامل در گذر ‎0‎.

number_of_elements=${#Countries[@]}
let "comparisons = $number_of_elements - 1"

count=1                  #     شماره گذر.

while [ "$comparisons" -gt 0 ]       # ابتدای حلقه بیرونی
do

 index=0   # بازنشانی شاخص بعد از هر گذر برای ابتدای آرایه.

 while [ "$index" -lt "$comparisons" ]  # ابتدای حلقه داخلی
 do
  if [ ${Countries[$index]} \> ${Countries[`expr $index + 1`]} ]
  # اگر خارج از ترتیب باشد...
  #یادآوری می‌شود که ‎\>‎ در داخل براکت‌های منفرد عملگر مقایسه اسکی است.

  # if [[ ${Countries[$index]} > ${Countries[`expr $index + 1`]} ]]
  #+                         نیز کار می‌کند.
  then
   exchange $index `expr $index + 1`          #  جابجایی.
  fi 
  let "index += 1"    # یا ‎index+=1‎ در ‎Bash‎ نگارش ‎3.1‎ یا جدیدتر.
 done   # انتهای حلقه داخلی

# ------------------------------------------------------------------------
#‎Paulo Marcel Coelho Aragao‎ به عنوان گزینه ساده‌تر حلقه‌ for را توصیه می‌کند.
#
# for (( last = $number_of_elements - 1 ; last > 0 ; last-- ))
##           Fix by C.Y. Hunt     ^  (Thanks!)
# do
#   for (( i = 0 ; i < last ; i++ ))
#   do
#     [[ "${Countries[$i]}" > "${Countries[$((i+1))]}" ]] \
#       && exchange $i $((i+1))
#   done
# done
# ----------------------------------------------------------------------
 

let "comparisons -= 1"     # چون درشت‌ترین عنصر به انتها می‌رود، در 
                #+ هر گذر به یک مقایسه کمتر نیاز داریم.

echo
echo "$count: ${Countries[@]}" # چاپ آرایه حاصل شده، در انتهای هر گذر.
echo
let "count += 1"        #           افزایش شماره گذر.

done              #           انتهای حلقه بیرونی
                #               پایان کار.

exit 0

--

آیا جای گرفتن آرایه‌ در داخل آرایه‌ امکان‌پذیر است؟

#!/bin/bash
# آرایه تو در تو.

#  ‎Michael Zick‎ این مثال را فراهم نموده است.
#+ اصلاحات و توضیحات به وسیله‎William Park‎ است.

AnArray=( $(ls --inode --ignore-backups --almost-all \
	--directory --full-time --color=none --time=status \
	--sort=time -l ${PWD} ) )   #فرمان‌ها و گزینه‌ها.

# فاصله‌ها با اهمیت هستند . . . و در بالا چیزی نقل‌قول نشده.

SubArray=( ${AnArray[@]:11:1} ${AnArray[@]:6:5} )
#               این آرایه دارای شش عضو است:
#+ SubArray=( [0]=${AnArray[11]} [1]=${AnArray[6]} [2]=${AnArray[7]}
# [3]=${AnArray[8]} [4]=${AnArray[9]} [5]=${AnArray[10]} )
#
# آرایه‌ها در ‎Bash‎ لیست‌های پیوندی (دایره‌ای) از نوع رشته ‎(char *)‎ هستند.
# بنابراین، در حقیقت این آرایه تودرتو نیست، اما از نظر وظیفه مشابه است.

echo "Current directory and date of last status change:"
echo "${SubArray[@]}"

exit 0

--

آرایه‌های جاسازی شده در ترکیب با مرجع‌های غیرمستقیم امکانات مجذوب کننده‌ای خلق می‌کنند

مثال ‎27-12‎. آرایه‌های جاسازی شده و مرجع‌های غیر مستقیم

#!/bin/bash
# embedded-arrays.sh
# آرایه‌های جاسازی شده و مرجع‌های غیر مستقیم.

# اسکریپت توسط ‎Dennis Leeuw‎.
#    استفاده شده با مجوز.
#  ویرایش شده توسط نگارنده.


ARRAY1=(
    VAR1_1=value11
    VAR1_2=value12
    VAR1_3=value13
)

ARRAY2=(
    VARIABLE="test"
    STRING="VAR1=value1 VAR2=value2 VAR3=value3"
    ARRAY21=${ARRAY1[*]}
)    # جاسازی ‎ARRAY1‎ در درون این آرایه دوم.

function print () {
    OLD_IFS="$IFS"
    IFS=$'\n'    #      برای چاپ هر عضو آرایه در یک سطر جداگانه.
    TEST1="ARRAY2[*]"
    local ${!TEST1} # ببینید اگر این سطر را حذف کنید چه اتفاقی رخ می‌دهد.
            #                  مرجع غیر مستقیم.
            #  عناصر ‎$TEST1‎ را برای این تابع قابل دسترس می‌سازد.


    # بیایید ببینیم تا اینجا چه چیزی فراهم کرده‌ایم.
    echo
    echo "\$TEST1 = $TEST1"    # فقط نام متغیر.
    echo; echo
    echo "{\$TEST1} = ${!TEST1}"  # محتویات متغیر.
    #     آنچه که یک مرجع غیرمستقیم انجام می‌دهد

    echo
    echo "-------------------------------------------"; echo
    echo


    #    چاپ متغیر
    echo "Variable VARIABLE: $VARIABLE"
	
    # چاپ یک عنصر رشته
    IFS="$OLD_IFS"
    TEST2="STRING[*]"
    local ${!TEST2}   # مرجع غیرمستقیم (همچون بالا).
    echo "String element VAR2: $VAR2 from STRING"

    # چاپ یک عضو آرایه
    TEST2="ARRAY21[*]"
    local ${!TEST2}   # مرجع غیرمستقیم (همچون بالا).
    echo "Array element VAR1_1: $VAR1_1 from ARRAY21"
}

print
echo

exit 0

#  به طوری که نویسنده اسکریپت یادداشت می‌کند، «می‌توانید به
#+ آسانی آن را برای ایجاد named-hashها در bash بسط بدهید.»
#    تمرین (دشوار) برای خواننده: این کار را انجام دهید.

--

آرایه‌ها امکان پیاده‌سازی نگارش اسکریپت پوسته برای غربال اراتوستن را فراهم می‌کنند. البته، یک برنامه کاربردی مصرف‌کننده منابع از این نوع بایستی در زبان‌های ترجمه‌شونده از قبیل C نوشته بشود. به عنوان یک اسکریپت به طور مشقت‌باری آهسته اجرا می‌گردد.

مثال ‎27-13‎. غربال اراتوستن

#!/bin/bash
# sieve.sh (ex68.sh)

# غربال اراتوستن
# الگوریتم باستانی برای پیدا کردن اعداد اول.

#به نسبت بسیار زیادی، از برنامه معادل آن که در C نوشته شده
#+               باشد، آهسته‌تر اجرا می‌گردد.

LOWER_LIMIT=1           #    شروع کردن با ‎1‎
UPPER_LIMIT=1000          #        تا ‎1000‎
# (اگر وقت اضافی دارید، می‌توانید عدد بزرگتری انتخاب کنید.)

PRIME=1
NON_PRIME=0

let SPLIT=UPPER_LIMIT/2
# بهینه‌سازی:
# فقط نیازمند بررسی اعداد تا نیمه راه حد بالایی است. چرا؟


declare -a Primes
# ‎Primes[]‎ یک آرایه است.


initialize ()
{
# مقدار دهی اولیه آرایه.

i=$LOWER_LIMIT
until [ "$i" -gt "$UPPER_LIMIT" ]
do
 Primes[i]=$PRIME
 let "i += 1"
done
# تا اثبات بی‌گناهی، تمام عناصر آرایه مقصر (عدد اول) فرض می‌شوند.

}

sift ()  # غیر اول‌ها را غربال می‌کند.
{

let i=$LOWER_LIMIT+1
      # اجازه دهید با ‎2‎ شروع کنیم.

until [ "$i" -gt "$UPPER_LIMIT" ]
# مترجم: این تابع برای غربال کردن اعدادی که اول نیستند، از طریق یک حلقه while به حذف ضرایب عدد
از میان مجموعه اعداد بین حد پایین و حد بالا اقدام می‌کند. چون هنگامی که از میانه راه حدبالایی عبور کند،  # 
کوچکترین ضریب عدد (ضریب2) بزرگتر از حد بالایی خواهد شد، نیازی به ادامه کار نیست و بنابراین جهت  # 
بهینه‌سازی می‌توانیم در شرط حلقه untile به جای حد بالایی، مقدار نیمه راه یعنی ‎$SPLIT‎ را قرار بدهیم. # 
do

if [ "${Primes[i]}" -eq "$PRIME" ]
# غربال کردن اعدادی که قبلاً غربال شده‌اند (برچسب غیر اول دارند)، لازم نیست.
then

 t=$i

 while [ "$t" -le "$UPPER_LIMIT" ]
 do
  let "t += $i "
  Primes[t]=$NON_PRIME
  # برچسب زدن تمام مضرب‌ها به عنوان غیر اول.
 done

fi 

 let "i += 1"
done 


}

print_primes ()
{
# اعضای آرایه ‎Primes[]‎ را که برچسب عدد اول دارند، چاپ می‌کند.

i=$LOWER_LIMIT

until [ "$i" -gt "$UPPER_LIMIT" ]
do

 if [ "${Primes[i]}" -eq "$PRIME" ]
 then
  printf "%8d" $i
  # ‎8‎ فاصله برای هر عدد، ستون‌های تراز مطلوبی ارایه می‌کند.
 fi
 
 let "i += 1"
 
done

}


# ===========================================
# main ()
# فراخوانی ترتیبی توابع.
initialize
sift
print_primes
# این است آنچه برنامه‌نویسی ساختیافته می‌نامند.
# ===========================================

echo

exit 0# --------------------------------------------------------- #
#       کد پایین به علت وجود exit فوق، اجرا نخواهد شد.

#    این نگارش بهبود یافته غربال، نوشته ‎Stephane Chazelas‎
#+              تا اندازه‌ای سریع‌تر اجرا می‌شود.

#     باید با شناسه خط فرمان (عدد حد بالا) فراخوانی گردد.

UPPER_LIMIT=$1           #  دریافت از خط فرمان.
let SPLIT=UPPER_LIMIT/2       #  نیمه راه تا حداکثر.

Primes=( '' $(seq $UPPER_LIMIT) )

i=1
until (( ( i += 1 ) > SPLIT ))   # کنترل فقط تا نیمه راه.
do
 if [[ -n ${Primes[i]} ]]
 then
  t=$i
  until (( ( t += i ) > UPPER_LIMIT ))
  do
   Primes[t]=
  done
 fi 
done 
echo ${Primes[*]}

exit $?

مثال ‎27-14‎. غربال اراتوستن، بهینه‌سازی شده

#!/bin/bash
#      غربال اراتوستن بهینه‌سازی شده
# اسکریپت نوشته ‎Jared Martin‎ با تغییرات بسیار کم به وسیله نگارنده.
#         در این راهنما با مجوز استفاده گردیده است (تشکر!).

#       بر اساس اسکریپت زیر از راهنمای پیشرفته اسکریپت‌نویسی.
#    http://tldp.org/LDP/abs/html/arrays.html#PRIMES0 (ex68.sh).

#    مرجع ‎ http://www.cs.hmc.edu/~oneill/papers/Sieve-JFP.pdf‎
#نتایج را با ‎http://primes.utm.edu/lists/small/1000.txt‎ کنترل کنید.

#            لازم است اما کافی نخواهد بود، به عنوان مثال
#(($(sieve 7919 | wc -w) == 1000)) && echo "7919 is the 1000th prime"
#مترجم: برای اجرای دستور فوق، این اسکریپت را در فایلی به نام sieve و جایی از PATH سیستم ذخیره نمایید.

UPPER_LIMIT=${1:?"Need an upper limit of primes to search."}

Primes=( '' $(seq ${UPPER_LIMIT}) )

typeset -i i t
Primes[i=1]=''                  #     ‎1‎ عدد اول نیست.
until (( ( i += 1 ) > (${UPPER_LIMIT}/i) ))   # فقط تا iمین گذر لازم است.
 do                       #           چرا؟
  if ((${Primes[t=i*(i-1), i]}))
        # مبهم، اما آموزنده، استفاده از بسط حسابی در زیرنویس (شاخص).
  then
   until (( ( t += i ) > ${UPPER_LIMIT} ))
    do Primes[t]=; done
  fi
 done

# echo ${Primes[*]}
echo      # تعویض با اسکریپت اصلی برای چاپ شکیل (صفحه نمایش ‎80‎ ستونی).
printf "%8d" ${Primes[*]}
echo; echo

exit $?

این تولید کننده‌های عدد اول مبتنی بر آرایه را با نمونه‌های دیگری که از آرایه استفاده نمی‌کنند، مثال A-15، و مثال ‎16-46‎ مقایسه نمایید.

--

آرایه‌ها تا اندازه‌ای برای شبیه‌سازی ساختارهای داده‌ای که ‎Bash‎ دارای پشتبانی ذاتی برای آنها نیست، مناسب هستند.

مثال ‎27-15‎. شبیه‌سازی پشته پایین فشردنی

#!/bin/bash
# stack.sh: شبیه‌سازی پشته پایین فشردنی

# مشابه پشته ‎CPU‎، یک پشته پایین فشردنی هم اقلام داده‌ها رابه طور ترتیبی ذخیره
#+ می‌کند، اما آنها را به ترتیب وارونه، آخرین ورودی اولین خروجی، بیرون می‌دهد.


BP=100      #   اشاره‌گر مبنای آرایه پشته. از ‎100‎ شروع می‌شود.

SP=$BP      # اشاره‌گر پشته. مقدار دهی آن با مبنای (پایین)پشته.


Data=       # محتویات جایگاه پشته. به دلیل محدودیت دامنه برگشت 
         #     تابع، باید از متغیر سراسری استفاده کند.


         # 100   Base pointer    <-- Base Pointer
         # 99   First data item
         # 98   Second data item
         # ...   More data
         #     Last data item   <-- Stack pointer


declare -a stack


push()          #          قرار دادن در پشته.
{
if [ -z "$1" ]      #         چیزی برای push نیست؟
then
 return
fi

let "SP -= 1"      #       پایین بردن اشاره‌گر پشته.
stack[$SP]=$1

return
}

pop()          #         بیرون کشیدن از پشته.
{
Data=          #          خالی کردن قلم داده‌.

if [ "$SP" -eq "$BP" ]  #             پشته تهی است؟
then
 return
fi            #این همچنین مانع تجاوز ‎SP‎ از ‎100‎ می‌شود،
             #+ یعنی از یک پشته فراری پیش‌گیری می‌کند.

Data=${stack[$SP]}
let "SP += 1"      #        بالا بردن اشاره‌گر پشته.
return
}

status_report()     #   پی بردن به آنچه در حال وقوع است.
{
echo "-------------------------------------"
echo "REPORT"
echo "Stack Pointer = $SP"
echo "Just popped \""$Data"\" off the stack."
echo "-------------------------------------"
echo
}


# ==================================================
#  اکنون، برای سرگرمی.

echo

#ببینید اگر می‌توانید چیزی از پشته خالی بیرون بکشید.
pop
status_report

echo

push garbage
pop
status_report   #   ورودی آشغال، خروجی آشغال.   

value1=23;    push $value1
value2=skidoo;  push $value2
value3=LAST;   push $value3

pop        # LAST
status_report
pop        # skidoo
status_report
pop        # 23
status_report   #    آخرین ورودی، اولین خروجی!

# توجه نمایید چگونه با هر push یکی از اشاره‌گر پشته 
#+ کاسته می‌شود و با هر pop یکی به آن افزوده می‌شود.

echo

exit 0

# ===================================================


#              تمرین‌ها:
#              ----------

#‎(1‎ تابع ‎"push()"‎ را برای میسر نمودن push کردن چند عنصر بر
#+  روی پشته از طریق یک فراخوانی منفرد تابع، ویرایش کنید.

# ‎(2‎ تابع ‎"pop()"‎ را برای مجاز نمودن بیرون کشیدن چند عنصر
#+   از پشته با یک فراخوانی منفرد تابع، ویرایش نمایید.

#  ‎(3‎ کنترل خطا برای عملیات حساس اضافه کنید، یعنی، برگشت
#    دادن یک کد خطا بر اساس موفقیت یا عدم موفقیت عملیات،
#+                و انجام عمل متناسب با آن.

# ‎(4‎ با استفاده از این اسکریپت به عنوان نقطه شروع یک ماشین
#+      حساب چهار عمل اصلی مبتنی بر پشته، بنویسید.

--

دستکاری ماهرانه «زیرنویس‌های» آرایه ممکن است نیازمند متغیرهای واسطه باشد. برای پروژه‌های در برگیرنده این مورد، بار دیگر استفاده از یک زبان برنامه‌نویسی قدرتمند، از قبیل پرل یا C را در نظر بگیرید.

مثال ‎27-16‎. کاربرد آرایه پیچیده: واکاوی یک سری عجیب ریاضی

#!/bin/bash

# ‎Q-series‎ شناخته شده ‎Douglas Hofstadter‎:

# Q(1) = Q(2) = 1
# Q(n) = Q(n - Q(n-1)) + Q(n - Q(n-2)), for n>2

#   این یک سری عدد صحیح «درهم و برهم» با رفتار
#+         عجیب و غیرقابل پیش‌بینی است.
#        بیست جمله نخست سری عبارتند از:
# 1 1 2 3 3 4 5 5 6 6 6 8 8 8 10 9 10 11 11 12 

# کتاب ‎_Goedel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid_‎
#+    اثر ‎Hofstadter‎ صفحه ‎137‎ و بعد آن را ببینید.


LIMIT=100   #    تعداد جمله‌ها برای محاسبه.
LINEWIDTH=20 # تعداد جمله‌های چاپ شده در هر سطر.

Q[1]=1    #     دو جمله اول سری ‎1‎ هستند.
Q[2]=1

echo
echo "Q-series [$LIMIT terms]:"
echo -n "${Q[1]} "       # بیرون دادن دو جمله نخست.
echo -n "${Q[2]} "

for ((n=3; n <= $LIMIT; n++))   # عبارت حلقه به شیوه C
do   #  Q[n] = Q[n - Q[n-1]] + Q[n - Q[n-2]] for n>2
# نیاز به شکستن عبارت به جمله‌های میانی است، چون Bash خیلی
#+      خوب آرایه‌های حسابی پیچیده را مدیریت نمی‌کند.

 let "n1 = $n - 1"    # n-1
 let "n2 = $n - 2"    # n-2
 
 t0=`expr $n - ${Q[n1]}` # n - Q[n-1]
 t1=`expr $n - ${Q[n2]}` # n - Q[n-2]
 
 T0=${Q[t0]}       # Q[n - Q[n-1]]
 T1=${Q[t1]}       # Q[n - Q[n-2]]

Q[n]=`expr $T0 + $T1`   # Q[n - Q[n-1]] + Q[n - Q[n-2]]
echo -n "${Q[n]} "

if [ `expr $n % $LINEWIDTH` -eq 0 ]  # قالب‌بندی خروجی.
then   #  ^ modulo
 echo  #  فاصله دادن بین سطرها برای مرتب شدن قطعه‌ها.
fi

done

echo

exit 0

#  این یک پیاده‌سازی تکرار کننده ‎Q-series‎ است. پیاده‌سازی
#          بازگشتی به عنوان تمرین واگذار می‌شود.
# اخطار: محاسبه این سری به طور بازگشتی از طریق یک اسکریپت 
#+ خیلی زیاد طول می‌کشد. ‎C/C++‎ به مراتب سریع‌تر خواهد بود.

--

Bash فقط از آرایه‌های یک بعدی پشتیبانی می‌کند، اگر چه یک ترفند کوچک، شبیه‌سازی آرایه چند بعدی را میسر می‌سازد.

مثال ‎27-17‎. شبیه‌سازی یک آرایه دو بعدی، سپس کج کردن آن

#!/bin/bash

# twodim.sh: شبیه‌سازی یک آرایه دو بعدی.

# یک آرایه یک بعدی از یک سطر واحد تشکیل می‌شود.
#  آرایه دوبعدی سطرهای متوالی را ذخیره می‌کند.

Rows=5
Columns=5
# آرایه ‎5 X 5‎

declare -a alpha   # اعلان ‎char alpha [Rows] [Columns]‎
           #          لازم نیست. چرا؟

load_alpha ()
{
local rc=0
local index

for i in A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y
do     # اگر می‌خواهید، از سایر علامت‌ها استفاده کنید.
 local row=`expr $rc / $Columns`
 local column=`expr $rc % $Rows`
 let "index = $row * $Rows + $column"
 alpha[$index]=$i
# alpha[$row][$column]
 let "rc += 1"
done 

# ترکیب زیر ساده‌تر خواهد بود، اما به نحوی فاقد «طعم» آرایه دو بعدی است.
#+ declare -a alpha=( A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y )
}

print_alpha ()
{
local row=0
local index

echo

while [ "$row" -lt "$Rows" ]  #   چاپ بر حسب شماره سطر: در حالیکه
do               #+   سطر (حلقه بیرونی) ثابت می‌ماند،
                #+          ستون‌ تغییر می‌کند.
 local column=0

 echo -n "    "      #همتراز کردن آرایه مربع با آرایه لوزی.
 
 while [ "$column" -lt "$Columns" ]
 do
  let "index = $row * $Rows + $column"
  echo -n "${alpha[index]} " # alpha[$row][$column]
  let "column += 1"
 done

 let "row += 1"
 echo

done 

# معادل ساده‌تر آن عبارت است از
# echo ${alpha[*]} | xargs -n $Columns

echo
}

filter ()   # فیلتر کردن شاخص‌های منفی آرایه.
{

echo -n " " #     کج شدن را تامین می‌کند.
       #      چگونگی را شرح بدهید.

if [[ "$1" -ge 0 && "$1" -lt "$Rows" && "$2" -ge 0 && "$2" -lt "$Columns" ]]
then
  let "index = $1 * $Rows + $2"
  # اکنون چاپ آن به صورت مایل.
  echo -n " ${alpha[index]}"
  # alpha[$row][$column]
fi  

}
 rotate () #      ‎45‎ درجه دوران آرایه --
{     #+ تراز آن روی گوشه سمت چپ پایینش.
local row
local column

for (( row = Rows; row > -Rows; row-- ))
 do    # پیمایش آرایه به طور وارونه. چرا؟

 for (( column = 0; column < Columns; column++ ))
 do

  if [ "$row" -ge 0 ]
  then
   let "t1 = $column - $row"
   let "t2 = $column"
  else
   let "t1 = $column"
   let "t2 = $column + $row"
  fi 

  filter $t1 $t2   #    فیلتر کردن شاخص‌های منفی آرایه.
            # اگر این کار را انجام ندهید چه می‌شود؟
 done

 echo; echo

done 

# چرخش آرایه از مثال (صفحات ‎143-146‎) در «برنامه‌نویسی پیشرفته
#+   ‎C‎ روی ‎IBM PC‎» نوشته ‎Herbert Mayer‎ الهام گرفته شده است.
#+                 (قسمت کتابنامه را ببینید.)
#  این درست نشان می‌دهد که بیشتر آنچه در C می‌تواند انجام شود، 
#+       در اسکریپت‌نویسی پوسته نیز می‌تواند انجام بشود.

}


#-------------- اکنون، بیاید نمایش را شروع کنیم. -----------#
load_alpha   #      بار گرفتن آرایه.
print_alpha  #        چاپ کردن آن.
rotate     # چرخش ‎45‎ درجه‌ای آن در خلاف جهت عقربه‌های ساعت.
#-----------------------------------------------------------#

exit 0

# این بیشتر یک طرح است، به ظاهر نازیبای آن توجه نکنید.

#             تمرین‌ها:
#         -----------------------
# ‎(1‎ توابع بارگیری و جاپ آرایه‌ را با یک شیوه بیشتر قابل درک
#              و کمتر نامفهوم، بازنویسی نمایید.
#
#   ‎(2‎ معین کنید توابع دوران دادن آرایه چگونه عمل می‌کنند.
#  اشاره: به معنای تلویحی شاخص‌گذاری وارونه آرایه فکر کنید.
#
# ‎(3‎ این اسکریپت را برای کار کردن با یک آرایه غیر چهار گوش
#        به عنوان مثال یک آرایه ‎6 X 4‎ بازنویسی کنید.
#  موقع چرخاندن آرایه سعی کنید بدریختی آن را کمینه نمایید.

یک آرایه دو بعدی در اصل مانند یک آرایه یک بعدی، اما با شیوه‌های آدرس‌دهی اضافی برای مراجعه و دستکاری عناصر انفرادی به وسیله موقعیت سطر و ستون است.

برای یک مثال با جزییات بیشتر هم، مثال ‎A-10‎ را ببینید.

--

برای اسکریپت‌های جالب‌تر استفاده از آرایه‌ها، مثال‌های زیر را ببینید: