فصل 24- توابع

‎24.3‎- بازگشت بدون متغیرهای محلی

یک تابع حتی می‌تواند بدون استفاده از متغیرهای محلی، خودش را به طور بازگشتی فراخوانی نماید.

مثال ‎24-16‎. رشته فیبوناچی

#!/bin/bash
# fibo.sh  : رشته فیبوناچی (بازگشت)
# M. Cooper : مولف
# GPL3   : مجوز

# ----------الگوریتم--------------
# Fibo(0) = 0
# Fibo(1) = 1
#    وگرنه
# Fibo(j) = Fibo(j-1) + Fibo(j-2)
# ---------------------------------
MAXTERM=15    #       تعداد جمله‌ها ‎(+1)‎ برای تولید شدن.
MINIDX=2     # اگر ‎idx‎ کوچکتر از ‎2‎ است، آنوقت ‎Fibo(idx) = idx‎

Fibonacci ()
{
 idx=$1     #       نیاز نیست محلی باشد. چرا لازم نیست؟
 if [ "$idx" -lt "$MINIDX" ]
 then
  echo "$idx" #  دو جمله اول ‎0‎ و ‎1‎ هستند ... بالاتر را ببینید.
 else
  (( --idx ))         # j-1
  term1=$( Fibonacci $idx )  # Fibo(j-1)

  (( --idx ))         # j-2
  term2=$( Fibonacci $idx )  # Fibo(j-2)

  echo $(( term1 + term2 ))
 fi
 # یک پیاده‌سازی نازیبا، سرهم‌بندی ناخوش‌آیند.
 # پیاده‌سازی برازنده‌تر بازگشت فیبو در ‎C‎، یک
 #+ ترجمه سر راست الگوریتم سطر ‎7 تا ‎10‎ است.
}

for i in $(seq 0 $MAXTERM)
do       # محاسبه جمله‌های ‎$MAXTERM+1‎.
 FIBO=$(Fibonacci $i)
 echo -n "$FIBO "
done
# 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610
#زمان می‌برد، چنین نیست؟ بازگشت در اسکریپت کند است.
echo
exit 0

مثال ‎24-17‎. برج‌های هانوی

#! /bin/bash
#برج‌های هانوی
#‎Bash‎ اسکریپت
#‎Copyright (C) 2000 Amit Singh. ‎ تمام حقوق محفوظ است.
# http://hanoi.kernelthread.com
#تحت ‎Bash‎ نگارش ‎2.05b.0(13)-release‎ تست گردیده است.
#      همچنین در ‎Bash‎ نگارش ‎3.x‎ نیز کار می‌کند.
#
#  در «راهنمای اسکریپت‌نویسی پیشرفته ‎Bash‎‏» با اجازه
#+ از نویسنده اسکریپت به کار رفته است. توسط نگارنده
#   این سند اندکی ویرایش و توضیح‌گذاری گردیده است.
#=================================================================#
# برج هانوی یک معمای ریاضی منتسب به ریاضیدان فرانسوی قرن
#+            نوزدهم به نام ‎Edouard Lucas‎ است.
#
#          در یک پایه، سه میله عمودی وجود دارد.
#   میله اول دارای حلقه‌های گرد به ترتیب چیده شده است.
# این حلقه‌ها، دیسک‌هایی با یک سوراخ در مرکز هستند، چنانکه
#+   می‌توانند روی میله ها جابه جا شده و یکنواخت بمانند.
# حلقه‌ها دارای قطرهای متفاوتی هستند، و مطابق اندازه‌شان به
# +        ترتیبی مخروطی شکل روی هم قرار گرفته‌اند.
#   کوچکترین حلقه در بالا، و بزرگترین حلقه در پایین است.
#
# کار محول شده، انتقال مجموعه حلقه‌ها به یک میله‌ دیگر است.
#هر نوبت فقط می‌توانید یک حلقه را به میله دیگر جابجا کنید.
# شما اجازه دارید حلقه‌ها را به میله اولیه‌شان برگشت بدهید.
# می‌توانید حلقه کوچکتر را روی یک حلقه بزرگتر قرار بدهید،
#+               اما برعکس آن را نمی‌توانید.
#دوباره، قرار دادن حلقه بزرگتر روی حلقه کوچکتر ممنوع است.
#
#  برای یک تعداد اندک از حلقه‌ها، فقط چند حرکت لازم می‌شود.
#+برای هر حلقه اضافی، حرکت‌های لازم، تقریبا دو برابر می‌شود،
#+     و «طراحی نقشه» به طور فزاینده‌ای پیچیده می‌گردد.
#   برای اطلاعات بیشتر، ‎http://hanoi.kernelthread.com‎ یا صفحه‌های
#+‎186-92‎ از ‎_The Armchair Universe_‎ نوشته ‎A.K. Dewdney‎ را ببینید.

#     ...          ...          ...
#     | |          | |          | |
#    _|_|_         | |          | |
#    |_____|         | |          | |
#   |_______|        | |          | |
#   |_________|        | |          | |
#  |___________|       | |          | |
#  |       |       | |          | |
# .--------------------------------------------------------------.
# |**************************************************************|
#       شماره ‎3‎        شماره ‎2‎       شماره ‎1‎
#=================================================================#

E_NOPARAM=66 #    پارامتری به اسکریپت داده نشده.
E_BADPARAM=67 #تعداد پارامترهای اسکریپت غیر مجاز است.
Moves=    # متغیر سراسری نگهدارنده تعداد حرکت‌ها.
dohanoi() {         #      تابع بازگشت.
  case $1 in
  0)
    ;;
  *)
    dohanoi "$(($1-1))" $2 $4 $3
    echo move $2 "-->" $3
    ((Moves++))     
    dohanoi "$(($1-1))" $4 $3 $2
    ;;
  esac
}

case $# in
  1) case $(($1>0)) in         #باید حداقل یک دیسک داشته باشیم.
    1)                #      عبارت ‎case‎ تو در تو.
      dohanoi $1 1 3 2
      echo "Total moves = $Moves"  #  ‎2^n - 1‎ که ‎n‎ تعداد دیسک است.
      exit 0;
      ;;
    *)
      echo "$0: illegal value for number of disks";
      exit $E_BADPARAM;
      ;;
    esac
  ;;
  *)
    echo "usage: $0 N"
    echo "    Where \"N\" is the number of disks."
    exit $E_NOPARAM;
    ;;
esac
#              تمرین‌ها:
#          ----------------------------
# ‎(1‎ آیا فرمان‌های آنسوی این محل اصلاً می‌توانند اجرا شوند؟
#                  چرا نه؟ (آسان)
#      ‎(2‎ عملکردهای تابع «dohanoi» را تشریح کنید.
#        (دشوار -- مرجع ‎Dewdney‎ فوق را ببینید.)