Index

این فهرست اعلام / واژه‌نامه / مرجع سریع بسیاری از سرفصل‌های مهم پوشش داده شده در متن را لیست می‌کند. عبارت‌ها بر حسب مرتب‌سازی تقریبی ASCII قرار گرفته‌اند.

توجه نمایید که فرمان‌ها در بخش ‎4‎ فهرست شده‌اند.

* * *

^ (هشتک)

~ مد (Tilde)

= علامت تساوی

‎<‎ قلاب سمت چپ

‎>‎ قلاب سمت راست

| لوله، وسیله‌ای برای عبور دادن خروجی یک فرمان به یک فرمان دیگر یا به پوسته

|| عملگر تست OR منطقی

- (خط تیره)

; (سمی‌کالن)

: کولن

! عملگر نفی، وضعیت خروج یک تست یا فرمان را برعکس می‌سازد

‎?‎ (علامت سوال)

// slash دوتایی، اختلال در رفتار فرمان cd

. (نقطه dot)

‎' ... '‎ (نقل‌قول‌های منفرد) نقل‌قول قوی

‎" ... "‎ (نقل‌قول‌های دوگانه) نقل‌قول ضعیف

,

‎()‎ پرانتزها

‎[‎ براکت سمت چپ، در ساختار test

‎[ ]‎براکت‌ها

‎[[ ... ]]‎ براکت‌های دوگانه، ساختار test توسعه یافته

$ مهار، در یک عبارت منظم

$ پیشوند برای نام یک متغیر

‎$( ... )‎ جایگزینی فرمان، تنظیم یک متغیر با خروجی یک فرمان، با استفاده از نشانه‌گذاری پرانتزها

‎` ... `‎ جایگزینی فرمان، با استفاده از نشانه‌گذاری نقل‌قول‌های وارونه

‎$[ ... ]‎ بسط عدد صحیح (تقبیح شده)

‎${ ... }‎ دستکاری / ارزیابی متغیر

‎$' ... '‎ بسط رشته، با استفاده از کاراکترهای escape شده.

\ Escape کردن کاراکتر بعدی

‎&‎

‎# علامت Hash، نماد ویژه شروع توضیح در یک اسکریپت

‎#!‎ شبانگ، رشته ویژه شروع یک اسکریپت پوسته

‎* ستاره

‎% علامت درصد

‎+ علامت جمع

* * *

متغیرهای پوسته

‎$_‎ آخرین شناسه فرمان قبلی

‎$-‎ نشانوندهای عبور داده شده به اسکریپت, با استفاده از set

‎$!‎ ‏ID پردازش آخرین job پس‌زمینه

‎$?‎ وضعیت خروج یک فرمان

‎$@‎ تمام پارامترهای مکانی، به صورت کلمات جداگانه

‎ $*‎ تمام پارامترهای مکانی، به صورت یک کلمه واحد

‎$$ ‏ID پردازش اسکریپت

‎$#‎ تعداد شناسه‌های داده شده به یک تابع، یا به خود اسکریپت

‎$0‎ نام فایل اسکریپت

‎$1‎ اولین شناسه داده شده به اسکریپت

‎$9‎ نهمین شناسه داده شده به اسکریپت

جدول متغیرهای پوسته

* * * * * *

‎-a‎ ‏AND منطقی تست مقایسه مرکب

بانک اطلاعاتی آدرس، اسکریپت مثال

Advanced Bash Scripting Guide، جایی برای دانلود

Alias مستعارها

Anagramming کلمه‌سازی

And list لیست And

And logical operator عملگر منطقی‏And‏  ‎&&‎

Angle brackets قلاب‌های escape شده، ‎\< . . . \>‎ حدود کلمه در یک عبارت منظم

Anonymous here document ‏-here document بی‌نام و نشان، با استفاده از‎:

Archiving تهیه بایگانی

Arithmetic expansion بسط حسابی

Arithmetic operators عملگرهای حسابی

Arrays آرایه‌ها

Arrow keys, detecting تشخیص کلیدهای جهتی

ASCII

awk زبان پردازش متن مبتنی بر فیلد

* * *

Backlight، تنظیم درخشندگی

Backquotes نقل‌قول‌های وارونه، به کار رفته درجایگزینی فرمان

Base conversion تبدیل مبنا، اسکریپت مثال

Bash

‎.bashrc‎

‎$BASH_SUBSHELL‎

Basic commands فرمان‌های اصلی، خارجی

Batch files فایل‌های دسته‌ای، DOS

Batch processing پردازش دسته‌ای

bc، برنامه‌سودمند محاسبه‌گر

Bibliography کتابشناسی

برنامه سودمند Bison

Bitwise operators عملگرهای بیتی

Block devices دستگاه‌های بلوکی

Blocks of code بلوک‌های کد

Bootable flash drives درایوهای flash قابل بوت، ایجاد

Brace expansion بسط ابرو

Brackets براکت‌ها، ‎[ ]‎

Brackets, curly براکت‌های کمانی، ‎{}‎، به کار رفته در

break فرمان کنترل حلقه

Builtins دستورهای داخلی در Bash

* * *

case construct ساختار case

cat، الحاق (concatentate) فایل‌ها

Character devices دستگاه های کاراکتری

Checksum

Child processes پردازش‌های فرزند

Colon کولن، : ، معادل با دستور داخلی true در Bash

Colorizing scripts اسکریپت‌های افزایش رنگ

Comma operator عملگر کاما، اتصال فرمان‌ها یا عملیات

Command-line options گزینه‌های خط فرمان

‎command_not_found_handle ()‎ تابع داخلی مدیریت خطا (نگارش ‎4+‎ از Bash)

Command substitution جایگزینی فرمان

Comment headers سرآیندهای توضیح، خاص منظور

توضیح کردن بلوک‌های کد

Communications and hosts ارتباطات و میزبان‌ها

Compound comparison operators عملگرهای مقایسه مرکب

Compression utilities برنامه‌های سودمند فشرده‌سازی

continue فرمان کنترل حلقه

Control characters کاراکترهای کنترلی

Coprocesses کمک پردازش‌ها

cron، زمان‌بندی daemon

C-style syntax‎ ترکیب دستوری ‎C-style، برای مدیریت متغیرها

Crossword puzzle solver حل کننده جدول کلمات

Cryptography رمزنگاری

Curly brackets براکت‌های کمانی ‎{}‎

* * *

Daemonها، در سیستم‌عامل‌های نوع UNIX

date

dc، برنامه سودمند محاسبه کننده

dd، فرمان نسخه برداری از داده‌ها

Debugging scripts اشکالزدایی اسکریپت‌ها

Decimal number عدد دسیمال، همچنانکه Bash اعداد را تفسیر می‌کند

declare دستور داخلی

Default parameters پارامترهای پیش‌فرض

دایرکتوری ‎/dev‎

Device file فایل دستگاه

dialog، برنامه سودمند تولید کردن کادرهای محاوره در یک اسکریپت

directory stack پشته دایرکتوری ‎$DIRSTACK‎

Disabled commands فرمان‌های غیر فعال شده در پوسته‌های محدود

کلیدواژه do اجرای فرمان در داخل یک حلقه را شروع می کند

کلید واژه done یک حلقه را خاتمه می‌دهد

DOS batch files فایل‌های دسته‌ای DOS، تبدیل به اسکریپت‌های پوسته

DOS commands فرمان‌های DOS، معادل‌های یونیکس (جدول)

dot files فایل‌های نقطه‌ای، فایل‌های «پنهان» تنظیم و پیکربندی

Double brackets براکت‌های دوتایی ‎[[ ... ]]‎ ساختار test

Double parentheses پرانتزهای دوتایی ‎(( ... ))‎ ساختار بسط/ارزیابی حسابی

Double quotes نقل‌قول‌های دوگانه ‎" ... "‎ نقل‌قول ضعیف

Double-spacing a text file فایل متن یک سطر در میان، با استفاده از sed

* * *

‎-e‎ تست وجود فایل

echo

elif، ادغام else و if

else

رمزبندی فایل‌ها، با استفاده از openssl

esac، کلید واژه پایان بخش ساختار case

Environmental variables متغیرهای محیطی

‎-eq‎ , مساوی است با در تست مقایسه عدد صحیح

غربال Eratosthenes، الگوریتمی برای تولید اعداد صحیح

Escaped characters معانی خاص کاراکترهای escape شده

فایل ‎/etc/fstab‎ (سوار کردن سیستم فایل)

فایل ‎/etc/passwd‎ (حساب کاربری)

Effective user ID,‏‎$EUID‎، ‏ID موثر کاربر

eval، ترکیب و ارزیابی عبارت(ها)، با بسط متغیر

Evaluation of octal/hex constants within [[ ... ]] ارزیابی ثابت‌های اکتال / هگز در داخل ‎[[ ... ]]‎

فرمان exec، به کار بردن در تغییر مسیر

Exercises تمرین‌ها

Exit and Exit status خروج و وضعیت خروج

export، برای در دسترس قرار دادن متغیرها در پردازش‌های فرزند

expr، ارزیابی عبارت

Extended Regular Expressions عبارت‌های منظم توسعه یافته

* * *

factor، یک عدد صحیح را به عوامل اول آن تجزیه می‌کند

false، وضعیت خروج عدم موفقیت ‎(1)‎ برگشت می‌دهد

Field فیلد، گروهی از کاراکترها که یک قلم داده را در خود دارد

Files / Archiving فایل‌ها / بایگانی

File descriptors توصیف‌گرهای فایل

 • بستن

  ‎n<&-‎ بستن توصیف‌گر فایل n

  ‎0<&-‎،‏ ‎<&-‎ بستن stdin

  ‎n>&- بستن توصیف‌گر فایل خروجی n

  1>&-،‏ >&- بستن stdout

 • مشابه با ‎File handles‎ در C

File encryption رمزنگاری فایل

find

Filter فیلتر

Floating point numbers ‏- Bash اعداد ممیز شناور را نمی‌شناسد

fold، فیلتری برای شکستن سطرهای متن

Forking انشعاب یک پردازش فرزند

for loops حلقه for

Functions توابع

* * *

Games and amusements بازی‌ها و سرگرمی‌ها

فرمان خارجی getopt برای تجزیه شناسه‌های خط فرمان اسکریپت

فرمان داخلیgetopts در Bash برای تجزیه شناسه‌های خط فرمان اسکریپت

Global variable متغیر سراسری

Globbing، بسط نام فایل

Golden Ratio نسبت طلایی (Phi)

‎-ge‎ ، بزرگتر یا مساوی در تست مقایسه عدد صحیح

‎-gt‎ , بزرگتر از در تست مقایسه عدد صحیح

groff، زبان قالب‌بندی و علامت‌گذاری متن

Gronsfeld cipher رمزنگاری Gronsfeld

‎$GROUPS‎، گروه‌های کاربر

gzip، برنامه سودمند فشرده سازی

* * *

Hashing، تولید کلیدهای ارجاع در یک جدول

head، ‏echo کرد سطرهای ابتدای فایل متن به stdout

فرمان داخلی help در Bash خلاصه‌ای از نحوه کاربرد ارایه می‌کند

‎Here document‎ها

History commands فرمان‌های تاریخچه

‎$HOME‎، دایرکتوری خانه کاربر

Homework assignment solver حل کننده تکلیف منزل

‎$HOSTNAME‎، نام میزبان سیستم

* * *

‎$Id parameter‎  پارامتر ‎$Id‎، در rcs (سیستم کنترل نگارش)

‎if [ condition ]; then ...‎ ساختار تست

‎$IFS‎، متغیر داخلی جداکننده فیلد

Integer comparison operators عملگرهای مقایسه عدد صحیح

کلید واژه in، مقدم بر ‎[list]‎ در یک حلقه for

Initialization table جدول مقدار دهی اولیه، ‎/etc/inittab‎

Inline group گروه درون برنامه، به عنوان نمونه، بلوک کد

Interactive script بررسی برای اسکریپت محاوره‌ای

I/O redirection تغییر مسیر ‎I/O‎

Indirect referencing of variables ارجاع غیر مستقیم متغیرها

iptables، فیلتر کردن بسته ها و برنامه سودمند دیواره آتش

Iteration تکرار

* * *

Job IDs شماره شناسایی‌ Job، جدول

jot، صادر کردن یک توالی از اعداد صحیح. معادل با seq.

‎Just another Bash hacker!‎

* * *

Keywords کلید واژه ها

 • error، در صورت غیبت

kill، خاتمه دهنده پردازش به وسیله ID پردازش

killall، خاتمه دهنده یک پردازش به وسیله نام

killall script اسکریپت killall در ‎/etc/rc.d/init.d‎

* * *

lastpipe گزینه lastpipe پوسته

‎-le‎ ، کوچکتر یا مساوی در تست مقایسه عدد صحیح

let، تنظیم و انجام دادن عملیات حسابی روی متغیرها

Limit string رشته حریم در یک ‎here document‎

‎$LINENO‎، متغیر نشان دهنده شماره سطر جاییکه در اسکریپت ظاهر می‌شود

Link ایجاد پیوند فایل (با استفاده از فرمان ln)

List constructs ساختارهای لیست

Local variables متغیرهای محلی

Localization محلی‌سازی

Logical operators عملگرهای منطقی (‎&&‎،‏ ‎||‎،‏ و غیره)

Logout file فایل logout, فایل ‎~/.bash_logout‎

دستگاه loopback، سوار کردن یک فایل روی یک دستگاه بلوکی

Loops حلقه‌ها

Loopback devices - دستگاه‌های loopback

‎-lt‎ ، کوچکتر از در تست مقایسه عدد صحیح test

* * *

m4، زبان پردازش ماکرو

‎$MACHTYPE‎، نوع ماشین

‎Magic number‎، علامت زننده در ابتدای فایل که نشان‌دهنده نوع فایل است

Makefile، فایل شامل لیستی از وابستگی‌های مورد استفاده توسط فرمان make

man، صفحه راهنما (قابل جستجو)

دستور داخلی mapfile، یک آرایه را با یک فایل متن بارگیری می‌کند

Math commands فرمان‌های حساب

Meta-meaning فوق معنی

Morse code training script اسکریپت آموزش کد مورس

Modulo، عملگر حسابی باقیمانده

Mortgage calculations محاسبات ترهین، اسکریپت مثال

* * *

‎-n‎ آزمایش تهی نبودن رشته

Named pipe لوله با نام، یک بافر FIFO موقت

nc،‏ netcat، یک جعبه ابزار برای درگاه‌های TCP و UDP

‎-ne‎، مساوی نیست با در تست مقایسه عدد صحیح

Negation operator عملگر نفی، !، مفهوم یک test را برعکس می‌کند

netstat، آمار شبکه

Network programming برنامه‌نویسی شبکه

nl، فیلتری برای تعداد سطرهای متن

Noclobber، گزینه ‎-C‎ در Bash برای پیش‌گیری از رونویسی فایل‌ها

NOT logical operator عملگر منطقی NOT،‏ !

null variable assignment تخصیص متغیر تهی، اجتناب

* * *

‎-o‎ ‏ OR منطقی در تست مقایسه مرکب

Obfuscation مبهم‌سازی

octal اکتال، اعداد مبنای ‎8‎

od، نسخه‌برداری اکتال

‎$OLDPWD‎، دایرکتوری کاری قبلی

برنامه‌سودمند رمزی کردن openssl

Operator عملگر

Options گزینه‌ها، عبور داده شده به پوسته یا اسکریپت در خط فرمان یا به وسیله فرمان set

Or list لیست Or

Or logical operator عملگر منطقی Or، ||

* * *

Parameter substitution جایگزینی پارامتر

Parent / child process problem مشکل پردازش پدر / فرزند، یک پردازش فرزند نمی‌تواند متغیرها را به یک پردازش پدر export نماید

Parentheses پرانتزها

‎$PATH‎، مسیر (محل باینری‌های سیستم)

Pathname نام مسیر، یک نام فایل که مسیر کامل یک فایل مفروض را در خود دارد.

زبان برنامه نویسی Perl

Perquackey-type anagramming game (اسکریپت Quackey)

Petals Around the Rose گلبرگهای گل سرخ

PID،‏ ID پردازش، شماره شناسایی اختصاص یافته به یک پردازش در حال اجرا.

Pipe لوله، | ، وسیله‌ای برای عبور دادن خروجی فرمان به یک فرمان دیگر یا به پوسته

Pitfalls دام‌ها

Pointers اشاره‌گرها

Portability issues مسائل قابلیت حمل، در اسکریپت‌نویسی پوسته

Positional parameters پارامترهای مکانی

POSIX، ‏‎Portable Operating System Interface / UNIX‎

‎$PPID‎،‏ ID پردازش پردازش پدر

Precedence اولویت، عملگر

Prepending درج کردن سطرها در ابتدای یک فایل، اسکریپت مثال

Prime numbers اعداد اول

printf، فرمان چاپ قالب‌بندی شده

دایرکتوری ‎/proc‎

Process پردازش‌ها

Process substitution جایگزینی پردازش

Programmable completion تکمیل قابل برنامه‌ریزی (بسط tab)

اعلان

 • ‎$PS1‎، اعلان اصلی دیده شده در خط فرمان

 • ‎$PS2‎، اعلان دوم

Pseudo-code شبه کد، به عنوان شیوه حل مساله

‎$PWD‎، دایرکتوری کاری جاری

* * *

Quackey، یک بازی با کلمه نوع Perquackey (اسکریپت)

Question mark علامت پرسش، ‎?‎

Quoting نقل‌قول

* * *

Random numbers اعداد تصادفی

‎Raspberry Pi‎ (برد منفرد کامپیوتر)

rcs

read، تنظیم مقدار یک متغیر از stdin

کتابخانه readline

Recursion بازگشت

Redirection تغییر مسیر

Reference Cards برگه‌های مرجع

Regular Expressions عبارت‌های منظم

‎$REPLY‎، مقدار پیش‌فرض مرتبط با فرمان read

Restricted shell پوسته محدود، پوسته (یا اسکریپت) با فرمان‌های معین از کار افتاده

return، فرمانی که یک تابع را خاتمه می‌دهد

‎run-parts‎

* * *

Scope حوزه متغیر، تعریف

Script optionsگزینه‌های اسکریپت، تنظیم در خط فرمان

Scripting routines رویه‌های اسکریپت‌نویسی، کتابخانه تعریف‌ها و توابع سودمند

Secondary prompt اعلان ثانویه ‎$PS2‎

Security issues موضوعات امنیت

sed، زبان برنامه‌نویسی مبتنی بر الگو

 • جدول عملگرهای اصلی

 • جدول مثال‌هایی از عملگرها

select، ساختاری برای ساختن منو

Semaphore

Semicolon required لزوم سمی‌کالن، موقعی که کلید واژه do در سطر اول حلقه باشد

seq، صدور یک سری عدد صحیح. معادل با jot.

set، تعویض مقدار متغیرهای داخلی اسکریپت

 • ‎set -u‎ لغو اسکریپت با یک پیغام خطا، در صورتیکه سعی کند از یک متغیر اعلان نشده استفاده نماید.

Shell script اسکریپت پوسته، تعریف

‎Shell wrapper‎، اسکریپت جاسازی یک فرمان یا برنامه سودمند

shift، دوباره تخصیص دادن پارامترهای مکانی

‎$SHLVL‎، سطح پوسته، درجه‌ای که پوسته (یا اسکریپت) تو در تو می‌شود

shopt، تغییر گزینه‌های پوسته

Signal‎, پیغام ارسال شده به یک پردازش

Simulations شبیه‌سازی‌ها

Single quotes نقل‌قول‌های منفرد ‎(' ... ')‎ نقل‌قول کردن قوی

Socket، یک گره مخابراتی مرتبط شده با یک درگاه ‎I/O‎

Sorting مرتب‌سازی

source، وارد کردن اجرای یک اسکریپت یا استفاده کردن از یک فایل در درون یک اسکریپت

Spam, dealing with مواجهه با Spam

Special characters کاراکترهای خاص

Stack پشته

Standard Deviation انحراف از استاندارد، اسکریپت مثال

Startup files فایل‌های راه‌اندازی، Bash

stdin و stdout

Stopwatch گاه‌شمار، اسکریپت مثال

Strings رشته‌ها

Strong quoting نقل‌قول قوی ‎' ... '‎

Stylesheet برای نوشتن اسکریپت‌ها

Subshell پوسته فرعی

su جایگزینی کاربر، لاگین کردن به عنوان یک کاربر دیگر یا به عنوان root

suid نشانوند فایل ‏(‎set user id‎)

Symbolic links پیوندهای نمادین

Swapfiles فایل‌های Swap

* * *

Tab completion تکمیل با Tab

Table lookup جدول مراجعه‌ای، اسکریپت مثال

tail، نمایش سطرهای انتهای (دُم) یک فایل متنی در stdout

tar، برنامه سودمند تهیه بایگانی

tee، تغییر مسیر خروجی فرمان(ها) از میان یک لوله به یک فایل

Terminals ترمینال‌ها

فرمان test

Test constructs ساختارهای test

Test operators عملگرهای test

Text and text file processing متن و پردازش فایل متنی

Time / Date زمان / تاریخ

Timed input ورودی زمان‌دار

Tips and hints نکته‌ها و اشاره‌ها، برای اسکریپت‌های Bash

‎$TMOUT‎، متغیر داخلی فرصت زمانی

Token علامت مشخصه، نمادی که می‌تواند به یک کلیدواژه یا فرمان بسط داده شود

tput، فرمان کنترل ترمینال

tr، فیلتر ترجمه کاراکتر

trap، مشخص کردن عملی برای آنکه به مجرد دریافت یک signal انجام شود

عملگر سه‌گانه (سه تایی) ‎C-style‎ به صورت ‏‎var>10?88:99‎

true، وضعیت خروج موفقیت ‎(0)‎ را برگشت می‌دهد

دستور داخلی typeset

* * *

‎$UID‎، شماره ID کاربر

unalias، برای حذف کردن یک مستعار

uname، اطلاعات سیستم را می‌دهد

Unicode، کد گذاری استاندارد برای نمایندگی حروف و علامت‌ها

Uninitialized variables متغیرهای مقداردهی نشده

uniq، فیلتر برای حذف سطرهای تکراری از یک فایل مرتب شده

unset، حذف یک متغیر پوسته

حلقه until

‎until [ condition-is-true ]; do‎

* * *

Variables متغیرها

* * *

wait، تعلیق اجرای اسکریپت

Weak quoting نقل‌قول ضعیف ‎" ... "‎

حلقه while

‎while [ condition ]; do‎

Whitespace فضای سفید، کاراکترهای فاصله‌، tab، و سطرجدید

who، اطلاعات در باره کاربران لاگین کرده

Widgets

Wild card کاراکترهای جانشین

Word splitting تفکیک کلمه

Wrapper پوسته

* * *

xargs، فیلتر برای گروه‌بندی شناسه‌ها

* * *

yes

* * *

‎‎-z‎‎ رشته تهی است

Zombie، پردازشی که خاتمه یافته، اما هنوز به وسیله پدرش kill نگردیده