فصل ‎20‎- تغییر مسیر ورودی-خروجی

‎20.3‎- کاربردها

کاربرد هوشمندانه تغییر مسیر ورودی-خروجی، تجزیه و بهم دوختن تکه‌های خروجی فرمان را میسر می‌سازد (مثال ‎15-7‎ را ببینید). این کار تولید فایل‌های گزارش و ثبت رخداد را ممکن می‌نماید.

مثال ‎20-12‎. وقایع‌نگاری رویدادها

#!/bin/bash
# logevents.sh
# Author: Stephane Chazelas.
#            با مجوز در راهنمای ‎ABS‎ استفاده گردیده.

#                واقعه‌نگاری رویداد در یک فایل.
# باید به عنوان ‎root‎ اجرا گردد (برای دسترسی نوشتن در ‎/var/log‎)

ROOT_UID=0   #فقط کاربران با ‎$UID=0‎ دارای مزایای ‎root‎ هستند.
E_NOTROOT=67  #             خطای خروج ‎root‎ نبودن.


if [ "$UID" -ne "$ROOT_UID" ]
then
 echo "Must be root to run this script."
 exit $E_NOTROOT
fi 


FD_DEBUG1=3
FD_DEBUG2=4
FD_DEBUG3=5

#==برای فعال کردن اسکریپت،یکی از دو سطر زیر را از حالت توضیح خارج کنید.==
# LOG_EVENTS=1
# LOG_VARS=1


log()           #     زمان و تاریخ را در فایل لاگ می‌نویسد.
{
echo "$(date) $*" >&7   #این سطر تاریج را به انتهای فایل پیوست می‌کند.
#   ^^^^^^^       #               جایگزینی فرمان
              #             پایین‌تر را ببینید.
}case $LOG_LEVEL in
 1) exec 3>&2     4> /dev/null 5> /dev/null;;
 2) exec 3>&2     4>&2     5> /dev/null;;
 3) exec 3>&2     4>&2     5>&2;;
 *) exec 3> /dev/null 4> /dev/null 5> /dev/null;;
esac

FD_LOGVARS=6
if [[ $LOG_VARS ]]
then exec 6>> /var/log/vars.log
else exec 6> /dev/null         #دفن کردن خروجی.
fi

FD_LOGEVENTS=7
if [[ $LOG_EVENTS ]]
then
 #exec 7 >(exec gawk '{print strftime(), $0}' >> /var/log/event.log)
 #   سطر فوق در نگارش‌های ‎Bash‎ جدیدتر از ‎2.04.‎ ناموفق می‌گردد، چرا؟
 exec 7>> /var/log/event.log      #درج در انتهای فایل ‎event.log‎
 log                  #     نوشتن زمان و تاریخ.
else exec 7> /dev/null         #      پنهان کردن خروجی.
fi

echo "DEBUG3: beginning" >&${FD_DEBUG3}

ls -l >&5 2>&4             # command1 >&5 2>&4

echo "Done"               # command2 

echo "sending mail" >&${FD_LOGEVENTS}
#‎"sending mail"‎ را در توصیف‌گر فایل شماره ‎7‎ می‌نویسد.


exit 0