فصل 7- بررسی‌ها

‎7.4‎- بررسی‌های شرطی ‎if/then‎ تو در تو

بررسی‌های شرطی با ساختار ‎if/then‎ می‌توانند تو در تو باشند. نتیجه خالص، معادل به کار بردن عملگر ‎&&‎ مقایسه مرکب است.

a=3

if [ "$a" -gt 0 ]
then
  if [ "$a" -lt 5 ]
  then
    echo "The value of \"a\" lies somewhere between 0 and 5."
  fi
fi

# :مانند نتیجه این مورد‎

if [ "$a" -gt 0 ] && [ "$a" -lt 5 ]
then
  echo "The value of \"a\" lies somewhere between 0 and 5."
fi

مثال ‎37-4‎ و مثال ‎17-11‎ بررسی‌های شرطی تو در توی ‎if/then‎ را نمایش می‌دهند.