پیوست ‎L‎- فرمان‌های تاریخچه

پوسته Bash ابزارهای خط فرمان برای ویرایش و دستکاری تاریخچه فرمان کاربر را در اختیار قرار می‌دهد. این بیشتر یک سهولت است، یک وسیله برای صرفه‌جویی ضربه کلیدها.

فرمان‌های تاریخچه در Bash:

 1. history

 2. fc

bash$ history
  1 ‎mount /mnt/cdrom‎
  2 ‎cd /mnt/cdrom‎
  3 ls
   ...

متغیرهای داخلی مرتبط با فرمان‌های تاریخچه Bash:

 1. ‎$HISTCMD‎

 2. ‎$HISTCONTROL‎

 3. ‎$HISTIGNORE‎

 4. ‎$HISTFILE‎

 5. ‎$HISTFILESIZE‎

 6. ‎$HISTSIZE‎

 7. ‎$HISTTIMEFORMAT‎ (Bash, ver. 3.0 or later)

 8. !!

 9. ‎!$‎

 10. ‎!#‎

 11. ‎!N‎

 12. ‎!-N‎

 13. ‎!STRING‎

 14. ‎!?STRING?‎

 15. ‎^STRING^string^‎

متاسفانه، ابزارهای تاریخچه Bash در اسکریپت‌نویسی مورد استفاده نیستند.

#!/bin/bash
# history.sh
# یک تلاش (بیهوده) برای استفاده از فرمان history در یک اسکریپت.
history           # بدون خروجی.
var=$(history); echo "$var" # ‎$var‎ تهی است.

# فرمان‌های تاریخچه به طور پیش‌فرض در داخل اسکریپت‌ها غیر فعال هستند.
#اما، به طوریکه ‎dhw‎ اشاره می‌کند، ‎set -o history‎ مکانیسم تاریخچه را
#+                           فعال می‌کند.
set -o history
var=$(history); echo "$var"  # 1 var=$(history)

bash$ ./history.sh
1 var=$(history); echo "$var"	   

سایت ‎Advancing in the Bash Shell‎ معرفی خوبی در باره استفاده از فرمان‌های تاریخچه در Bash ارایه می‌کند.