فصل ‎38‎- نکات پایانی

‎38.6‎- رفع ادعا

(این گونه‌ای از رفع ادعای استاندارد LDP است.)

هیچ مسئولیتی برای محتوای این سند پذیرفته نمی‌شود. مفاهیم، مثال‌ها و اطلاعات را با مسئولیت خود استفاده کنید. ممکن است خطاها، کاستی‌ها، یا لغزش‌هایی که بتواند باعث از دست دادن داده‌های شما بشود، به سیستم شما آسیب بزند، یا موجب مرگ ناخواسته در اثر برق گردد، وجود داشته باشد، بنابراین با دوراندیشی شایسته اقدام کنید. نگارنده نسبت به هیچ پیشامد و آسیب و غیر آن، پاسخگو نمی‌باشد.

اتفاقا، تا اندازه بسیاری غیر محتمل است که شما یا سیستم شما متحمل آثار سوء شوید. در حقیقت، علت وجودی این کتاب، آن است که خوانندگانش را قادر کند اسکریپت‌های پوسته را تجزیه‌ و تحلیل نموده و تعیین نمایند که آیا آنها دارای عواقب غیر قابل انتظاری هستند.