فصل ‎19‎-‏ Here Documentها

‎19.1‎-‏ Here Stringها

         یک ‎here string‎ می‌تواند به عنوان یک شکل حداقلی از ‎here document‎ در نظر گرفته شود.
         متشکل از چیزی بیش از COMMAND <<< $WORD نیست،
         که در آن ‎$WORD‎ بسط داده شده و به ورودی استاندارد COMMAND تغذیه می‌گردد.

به عنوان یک مثال ساده، این جایگزین ساختار ‎echo-grep‎ را در نظر بگیرید.

# به جای:
if echo "$VAR" | grep -q txt  # یا ‎if [[ $VAR = *txt* ]]‎
# و غیره.

if grep -q "txt" <<< "$VAR"
#را امتحان کنید
then  #     ^^^
  echo "$VAR contains the substring sequence \"txt\""
fi
#با تشکر از ‎Sebastian Kaminski‎، به جهت پیشنهادش.

یا، در ترکیب با read:

String="This is a string of words."

read -r -a Words <<< "$String"
#گزینه ‎-a‎ برای ‎read‎ مقادیر نتیجه شده را
#+به عناصر متوالی یک آرایه اختصاص می‌دهد.

echo "First word in String is:  ${Words[0]}"  # This
echo "Second word in String is:  ${Words[1]}"  # is
echo "Third word in String is:  ${Words[2]}"  # a
echo "Fourth word in String is:  ${Words[3]}"  # string
echo "Fifth word in String is:  ${Words[4]}"  # of
echo "Sixth word in String is:  ${Words[5]}"  # words.
echo "Seventh word in String is: ${Words[6]}"  # (null)
                         # Past end of $String.

#با تشکر از ‎Francisco Lobo‎ بابت پیشنهادش.

بی تردید، تغذیه نمودن خروجی یک ‎here string‎ به stdin یک حلقه امکان‌پذیر است.

#چنانکه ‎Seamus‎ اشاره می‌کند . . .

ArrayVar=( element0 element1 element2 {A..D} )

while read element ; do
 echo "$element" 1>&2
done <<< $(echo ${ArrayVar[*]})

# element0 element1 element2 A B C D

مثال ‎19-13‎. درج یک سطر در ابتدای یک فایل

#!/bin/bash
# ‎prepend.sh:‎  .افزودن متن در ابتدای فایل
#
# مثال توسط ‎Kenny Stauffer‎ اهدا گردیده، و
#+به طور اندک توسط نگارنده ویرایش شده است.


E_NOSUCHFILE=85

read -p "File: " file  #شناسه ‎-p‎ برای read اعلان را نمایش می‌دهد.
if [ ! -e "$file" ]
then          # اگر چنین فایلی موجود نباشد، خارج شود.
 echo "File $file not found."
 exit $E_NOSUCHFILE
fi

read -p "Title: " title
cat - $file <<<$title > $file.new

echo "Modified file is $file.new"

exit          #انتهای اجرای اسکریپت.
      :از ‎'man bash'‎
------------------------------------------
 Here Strings
 	A variant of here documents, the format is:
 
 		<<<word
 
 	The word is expanded and supplied to the command on its standard input.
------------------------------------------
 البته، مورد زیر نیز کار می‌کند‏:‏
  sed -e '1i\
  Title: ' $file

مثال ‎19-14‎. تجزیه یک صندوق پست

#!/bin/bash
# اسکریپت به وسیله ‎Francisco Lobo‎ ارایه، و به طور جزئی
#+توسط نگارنده راهنمای ABS ویرایش و توضیح‌گذاری شده است.
# با مجور در راهنمای ABS استفاده شده است. ‎(Thank you!)‎

#این اسکریپت تحت ‎Bash‎ نگارش کمتر از ‎3.0‎ اجرا نخواهد شد.


E_MISSING_ARG=87
if [ -z "$1" ]
then
 echo "Usage: $0 mailbox-file"
 exit $E_MISSING_ARG
fi

mbox_grep() #تجزیه فایل mailbox
{
  declare -i body=0 match=0
  declare -a date sender
  declare mail header value


  while IFS= read -r mail
#     ^^^^    تنظیم مجدد ‎$IFS‎
#     وگرنه ‎read‎ فاصله را از ابتدا و انتهای ورودی‌اش حذف می‌کند.

do
	if [[ $mail =~ ^From ]]  #مطابقت با فیلد «From» در پیغام.
		then
		(( body = 0 ))     #    "صفر کردن" متغیرها.
		(( match = 0 ))
		unset date

	elif (( body ))
		then
		(( match ))
      # echo "$mail"
      #اگر می‌خواهید تمام بدنه پیغام نمایش داده شود،
      #+  سطر فوق را از حالت توضیح بودن خارح کنید.

	elif [[ $mail ]]; then
		IFS=: read -r header value <<< "$mail"
   #                  ^^^  here string

		case "$header" in
		[Ff][Rr][Oo][Mm] ) [[ $value =~ "$2" ]] && (( match++ )) ;;
   # مطابقت دادن سطر «From».
		[Dd][Aa][Tt][Ee] ) read -r -a date <<< "$value" ;;
   #                      ^^^
   # انطباق سطر «Date».
		[Rr][Ee][Cc][Ee][Ii][Vv][Ee][Dd] ) read -r -a sender <<< "$value" ;;
   #                               ^^^
   # انطباق آدرس ‎IP‎ (می‌تواند تقلبی باشد).
		esac

	else
		(( body++ ))
		(( match )) &&
		echo "MESSAGE ${date:+of: ${date[*]} }"
   #     تمام آرایه ‎$date‎         ^
		echo "IP address of sender: ${sender[1]}"
   # فیلد دوم سطرِ بازیابی شده          ^

	fi


done < "$1"    # تغییر مسیر ‎stdout‎ فایل به حلقه.
}


mbox_grep "$1"   #  فرستادن فایل mailbox به تابع.

exit $?

#                تمرین‌ها:
#            -------------------------
# ‎(1‎ تابع منفرد فوق را به منظور خوانایی بیشتر به چند تابع تبدیل کنید.
# ‎(2‎ برای بررسی کلیدواژه‌های مختلف، تجزیه بیشتری به اسکریپت اضافه کنید.

bash$ mailbox_grep.sh scam_mail
 MESSAGE of Thu, 5 Jan 2006 08:00:56 -0500 (EST) 
 IP address of sender: 196.3.62.4

تمرین: استفاده‌های دیگری برای ‎here stringها پیدا کنید، به عنوان مثال، مانند تغذیه ورودی به ‎dc‎.