فصل 4- مقدمه‌ای بر متغیرها و پارامترها

متغیرها، روش زبانهای برنامه‌نویسی و اسکریپت‌نویسی برای نمایندگی نمودن داده‌ها هستند. یک متغیر چیزی بیش از یک برچسب، یک نام اختصاص یافته به یک مکان یا مجموعه‌ای از محل‌ها در حافظه کامپیوتر که یک قلم داده را در خود نگهداری می‌کنند نیست.

متغیرها در عملیات حسابی و دستکاری کمیت‌ها، و در تجزیه رشته‌ها ظاهر می‌گردند.