فصل 7- بررسی‌ها

7.3- سایر عملگرهای مقایسه

یک عملگر مقایسه باینری دو متغیر یا کمیت را مقایسه می‌کند. توجه نمایید که مقایسه عدد صحیح و مقایسه رشته هر کدام از یک مجموعه عملگرهای متفاوت استفاده می‌کنند.

مقایسه عدد صحیح

‎-eq‎

مساوی است با

if [ "$a" -eq "$b" ]

‎-ne‎

مساوی نیست با

if [ "$a" -ne "$b" ]

‎-gt‎

بزرگتر است از

if [ "$a" -gt "$b" ]

‎-ge‎

بزرگتر یا مساوی است با

if [ "$a" -ge "$b" ]

‎-lt‎

کوچکتر از

if [ "$a" -lt "$b" ]

‎-le‎

کوچکتر یا مساوی است با

if [ "$a" -le "$b" ]

‎<‎

کوچکتر از ( در داخل پرانتزهای دوگانه)

(("$a" < "$b"))

‎<=‎

کوچکتر یا مساوی (داخل پرانتزهای دوگانه)

(("$a" <= "$b"))

‎>‎

بزرگتر از (داخل پرانتزهای دوگانه)

(("$a" > "$b"))

‎>=‎

بزرگتر یا مساوی با (داخل پرانتزهای دوگانه)

(("$a" >= "$b"))


مقایسه رشته‌ای

=

مساوی است با

‎if [ "$a" = "$b" ]‎

Caution

توجه نمایید که فضای سفید = را قاب‌بندی می‌کند.

‎if [ "$a"="$b" ]‎ معادل مورد فوق نیست.

==

مساوی با

‎if [ "$a" == "$b" ]‎

یک مترادف برای = است.

عملگر مقایسه == در میان یک bracket دوتایی بررسی،نسبت به داخل bracketهای منفرد متفاوت رفتار می‌کند.
[[ $a == z* ]]  
# .یعنی الگوی انطباق شروع شود "z" با یک ‎$a‎ صحیح اگر که‎
[[ $a == "z*" ]] 
#     .باشد (انطباق لفظی)‏ ‎z*‎ مساوی ‎$a‎ صحیح است اگر‎

[ $a == z* ]   
#    فایل و تفکیک کلمه رخ می‌دهد‎globbing‎ جانشینی یا
[ "$a" == "z*" ] 
#     .باشد (انطباق لفظی)‏ ‎z*‎ مساوی ‎$a‎ صحیح است اگر

#  ‎Stéphane Chazelas‎ با تشکر از

‎!=‎

مساوی نیست با

‎if [ "$a" != "$b" ]‎

این عملگر در داخل یک ساختار ‎[[ ... ]]‎ انطباق الگو را به کار می‌برد.

‎<‎

کوچکتر از، در ترتیب الفبایی ASCII

‎if [[ "$a" < "$b" ]]‎

‎if [ "$a" \< "$b" ]‎

توجه نمایید که داخل یک ساختار ‎[ ]‎ لازم است ‎<‎ به صورت escaped باشد.

‎>‎

بزرگتر از، در ترتیب الفبایی ASCII

‎if [[ "$a" > "$b" ]]‎

‎if [ "$a" \> "$b" ]‎

توجه کنید که در درون یک ساختار ‎[ ]‎ لازم است ‎>‎ با کاراکتر گریز پوشش داده شود.

برای یک کاربرد از این عملگر مثال ‎27-11‎ را ببینید.

‎-z‎

رشته تهی است، یعنی، طول آن صفر است

 String=''  # ‎("null")‎ متغیر رشته‌ای با طول صفر‎

if [ -z "$String" ]
then
 echo "\$String is null."
else
 echo "\$String is NOT null."
fi   # .تهی است ‎$String‎

‎-n‎

رشته تهی نیست.

Caution

بررسی ‎-n‎ نیاز دارد که رشته داخل bracketهای تست نقل‌قولی باشد. به کار بردن یک رشته غیر نقل‌قولی با ‎-z‎، یا حتی رشته غیر نقل‌قولی به تنهایی در bracketهای تست ( مثال ‎7-6‎ را ببینید) معمولاً کار می‌کند، اگر چه این یک شیوه نا امن است. همیشه رشته مورد بررسی را نقل‌قولی کنید. [1]


مثال ‎7-5‎. مقایسه‌های رشته‌ای و حسابی

#!/bin/bash

a=4
b=5

# .می‌توانند به عنوان یک عدد صحیح یا رشته عمل کنند ‎"b"‎ و ‎"a"‎ اینجا‎
# بین مقایسه حسابی و رشته‌ای مقداری ابهام وجود دارد، چون متغیرهای
#+               .به طور جدی تعیین نوع نمی‌شوند ‎Bash‎

# عملیات صحیح و مقایسه‌ها را روی متغیرهایی که محتوای ‎Bash‎
#+ .آنها به طور کامل از ارقام تشکیل شده است اجازه می‌دهد‎
#             .به هرحال، احتیاط شرط عقل است‎

echo

if [ "$a" -ne "$b" ]
then
 echo "$a is not equal to $b"
 echo "(arithmetic comparison)"
fi

echo

if [ "$a" != "$b" ]
then
 echo "$a is not equal to $b."
 echo "(string comparison)"
 #   "4" != "5"
 # ASCII 52 != ASCII 53
fi

# .کار می‌کنند ‎"-ne"‎ و ‎"!="‎ در این نمونه خاص هر دو مورد‎

echo

exit 0

مثال ‎7-6‎. بررسی آنکه آیا یک رشته تهی است

#!/bin/bash
#  ‎str-test.sh: 
#        ‎ بررسی رشته‌های تهی و رشته‌های نقل‌قولی نشده، اما 
#                   ‎if [ ... ]‎ با استفاده از‎ 

#     .اگر یک متغیر ارزش‌گذاری نشده باشد، مقدار مشخصی ندارد‎ 
#   .یا تهی نامیده می‌شود (این همان صفر نیست)‏ ‎(null)‎ این حالت

if [ -n $string1 ]      # .تعریف یا مقداردهی نگردیده است‎
then
 echo "String \"string1\" is not null."
else 
 echo "String \"string1\" is null."
fi              #          .نتیجه اشتباه‎
#مقداردهی نشده، به عنوان غیر تهی نمایش می‌دهد ‎$string1‎ با اینکه‎

echo

# .بیایید دوباره امتحان کنیم‎

if [ -n "$string1" ] #     .نقل‌قولی است ‎$string1‎ این دفعه‎
then
 echo "String \"string1\" is not null."
else 
 echo "String \"string1\" is null."
fi          #!تست را نقل‌قول کنید‎bracket‎ رشته‌های داخل‎

echo

if [ $string1 ]    #   برهنه می‌ماند ‎$string1‎ در این نوبت‎
then
 echo "String \"string1\" is not null."
else 
 echo "String \"string1\" is null."
fi          #           این درست کار می‌کند‎ 
#  .به تنهایی، تشخیص می‌دهد که رشته تهی است ‎[ ... ]‎ عملگر تست 
# .شیوه مناسبی است ‎(if [ "$string1" ])‎ به هر حال، نقل‌قولی کردن 
#
#           :اشاره می‌کند ‎Stephane Chazelas‎ همچنانکه‎ 
#            "]"‎ دارای یک شناسه است ‎if [ $string1 ] 
#  "]"‎ تهی و "$string1"‎ دارای دو شناسه است، ‎if [ "$string1" ]‎


echo


string1=initialized

if [ $string1 ]      # نقل‌قولی نشده ‎$string1‎ یکبار دیگر‎
then
 echo "String \"string1\" is not null."
else 
 echo "String \"string1\" is null."
fi             #     .باز هم، نتیجه درست می‌دهد‎
#    ...کنید، زیرا ‎("$string1")‎ هنوز بهتر است آن را نقل‌قولی‎


string1="a = b"

if [ $string1 ]      #   .نقل‌قول نشده ‎$string1‎ دوباره‎
then
 echo "String \"string1\" is not null."
else 
 echo "String \"string1\" is null."
fi     # !نقل‌قولی نشده، نتیجه اشتباه می‌دهد ‎$string1‎ اکنون

exit 0   #  ‎به خاطر هشیاری‌اش ‎Florian Wisser‎ همچنین تشکر از‎

مثال ‎7-7‎. zmore

#!/bin/bash
# zmore

#       ‎'more'‎‎شده به وسیله فیلتر gzip‎ مرور فایل‌های‎

E_NOARGS=85
E_NOTFOUND=86
E_NOTGZIP=87

if [ $# -eq 0 ]   #  ‎if [ -z "$1" ] :‎همان اثر مشابه‎
#  ‎zmore "" arg2 arg3‎ :می‌تواند موجود، اما تهی باشد ‎$1
then
 echo "Usage: `basename $0` filename" >&2
#               ‎stderr‎ هدایت پیغام خطا به
 exit $E_NOARGS
#.را به عنوان وضعیت خروج اسکریپت (کد خطا) برگشت می‌دهد ‎85‎
fi 

filename=$1

if [ ! -f "$filename" ]  # .وجود فاصله‌های احتمالی را مجاز می‌کند ‎$filename‎ نقل‌قول‎
then
 echo "File $filename not found!" >&2      #   ‎stderr‎ هدایت پیغام خطا به‎
 exit $E_NOTFOUND
fi 

if [ ${filename##*.} != "gz" ]
# .به کار بردن ابروها در جایگزینی متغیر‎
then
 echo "File $1 is not a gzipped file!"
 exit $E_NOTGZIP
fi 

zcat $1 | more

     #             .را به کار می‌برد ‎'more'‎ فیلتر‎
     #     .را جایگزین نمود ‎'less'‎ در صورت تمایل می‌توان

exit $? # اسکریپت وضعیت خروج لوله را برگشت می‌دهد. در واقع اینجا‎
     # غیر ضروری است، چون اسکریپت در هر حالت ‎"exit $?"‎ جمله‎
     #+ .وضعیت خروج آخرین فرمان اجرا شده را برگشت خواهد داد‎


مقایسه مرکب

‎-a‎

and منطقی

‎exp1 -a exp2‎ در صورتیکه exp1 و exp2 هر دو صحیح باشند، صحیح را برگشت می‌دهد.

‎-o‎

or منطقی

‎exp1 -o exp2‎ در صورتی صحیح برگشت می‌دهد که هر کدام از exp1 یا exp2 صحیح باشد.

اینها مشابه عملگرهای مقایسه && و || پوسته Bash، استفاده شده در bracketهای دوتایی هستند.

[[ condition1 && condition2 ]]

عملگرهای ‎-o‎ و ‎-a‎ با فرمان test و یا در داخل bracketهای منفرد تست کار می‌کنند.

if [ "$expr1" -a "$expr2" ]
then
 echo "Both expr1 and expr2 are true."
else
 echo "Either expr1 or expr2 is false."
fi


Caution

اما، به طوریکه rihad اشاره می‌کند:

[ 1 -eq 1 ] && [ -n "`echo true 1>&2`" ]  #    true
[ 1 -eq 2 ] && [ -n "`echo true 1>&2`" ]  #    (بدون خروجی)
# ^^^^^^^ .شرط غلط. تا اینجا همه چیز همانطور است که انتظار می‌رود‎

#             ... اما‎
[ 1 -eq 2 -a -n "`echo true 1>&2`" ]    #    true
# ^^^^^^^        است؟ ‎"true"‎ شرط غلط. بنابراین چرا خروجی

#     آیا به علت این است که هر دو عبارت شرط ارزیابی می‌شوند؟‎
[[ 1 -eq 2 && -n "`echo true 1>&2`" ]]   #    (بدون خروجی)
                      # .خیر، اینطور نیست

#  .نیستند ‎-a‎ و ‎-o‎ ‏«اتصال‌کوتاه» هستند، در حالیکه ‎&&‎ و ‎||‎ ظاهراً‎

برای دیدن عملگرهای مقایسه مرکب در عمل، به مثال ‎8-3‎‏، مثال ‎27-17‎‏، و مثال ‎A-29‎ مراجعه کنید.

یادداشت‌ها

[1]

به طوریکه ‎S.C.‎ اشاره می‌کند، در یک بررسی مرکب، حتی نقل‌قول رشته متغیر شاید کفایت نکند. ‎[ -n "$string" -o "$a" = "$b" ]‎ در صورتیکه ‎$string‎ تهی باشد، در برخی از نگارش‌های Bash می‌تواند موجب یک خطابشود. روش بی‌خطر، الحاق نمودن یک کاراکتر اضافی به متغیرهای تهی احتمالی است، ‎[ "x$string" != x -o "x$a" = "x$b" ]‎ ‏( ‎"x"‎ها با هم خنثی می‌شوند).