فصل 7- بررسی‌ها

7.5- آزمایش آگاهی شما در مورد تست‌ها

فایل عمومی xinitrc سیسنم، می‌تواند برای راه‌اندازی سرویس‌دهنده X به کار برود. سراسر این فایل متشکل از تعدادی بررسی‌های if/then است. مورد زیر از یک نگارش «قدیمی» xinitrc ‏(‎Red Hat 7.1‎‏، یا همان حدود) برگزیده شده است.

if [ -f $HOME/.Xclients ]; then
 exec $HOME/.Xclients
elif [ -f /etc/X11/xinit/Xclients ]; then
 exec /etc/X11/xinit/Xclients
else
   xclock -geometry 100x100-5+5 &
   xterm -geometry 80x50-50+150 &
   if [ -f /usr/bin/netscape -a -f /usr/share/doc/HTML/index.html ]; then
       netscape /usr/share/doc/HTML/index.html &
   fi
fi

ساختارهای test در قطعه فوق را توضیح بدهید، آنوقت یک نگارش به روزرسانی شده فایل ‎/etc/X11/xinit/xinitrc‎ را بازدید، و ساختارهای ‎if/then‎ آنجا را موشکافی کنید. ممکن است لازم باشد قبلاً به گفتارهای grep‏، sed‏، و عبارت‌های منظم مراجعه نمایید.