فصل 36- گوناگون

‎36.6‎- بهینه‌سازی‌ها

اکثر اسکریپت‌ها راه‌حل‌های سریع و چرکنویسی برای مسائل غیر پیچیده هستند. در چنین حالتی، بهینه‌سازی آنها برای سرعت بیشتر، موضوع مهمی نیست. با وجود این حالتی را در نظر بگیرید که در آن یک اسکریپت وظیفه مهمی را انجام می‌دهد، با آنکه آن را خوب انجام می‌دهد، اما به طور بسیار آهسته‌ای اجرا می‌گردد. بازنویسی نمودن آن در یک زبان ترجمه شونده ممکن است گزینه خوشایندی نباشد. ساده‌ترین اصلاح برای آن بازنویسی بخش‌هایی از اسکریپت است که آن را کند می‌کنند. آیا به کار بستن قاعده‌هایی از بهینه‌سازی کد حتی در مورد یک اسکریپت پوسته کم رتبه، امکان‌پذیر است؟

حلقه‌های داخل اسکریپت را بازبینی کنید. زمان مصرفی به سرعت به وسیله عملیات تکراری افزایش می‌یابد. اگر امکان دارد، عملیات زمانبر را از داخل حلقه‌ها حذف کنید.

استفاده از فرمان‌های builtin بر فرمان‌های سیستم ارجحیت دارد. فرمان‌های داخلی سریع‌تر اجرا می‌گردند و معمولاً موقعی که فراخوانی شوند، یک پوسته فرعی راه‌اندازی نمی‌کنند.

از فرمان‌های غیر ضروری، مخصوصاً در یک pipe پرهیز نمایید.

cat "$file" | grep "$word"

grep "$word" "$file"

# سطر فرمان‌های فوق دارای یک نتیجه یکسان هستند، اما دومی سریع‌تر
#+اجرا می‌گردد چون یک پردازش فرعی کمتر از اولی راه‌اندازی می‌کند.

بویژه گرایش به استفاده مفرط از فرمان cat در اسکریپت‌ها، مشاهده می‌گردد.


برخی عمل‌کننده‌ها، به طور در خور توجه عمل‌‌کننده expr، بسیار بی کفایت هستند و می‌‌توانند به وسیله بسط حسابی پرانتزهای دوتایی جایگزین بشوند. مثال ‎A-59‎ را ببینید.


تست‌های حساب

‎$(( ))‎ حساب از طریق 
real     0m0.294s
user     0m0.288s
sys      0m0.008s

expr: حساب به وسیله
real     1m17.879s  # خیلی کندتر!
user     0m3.600s
sys      0m8.765s

let: حساب به وسیله
real     0m0.364s
user     0m0.372s
sys      0m0.000s

ساختارهای بررسی شرط در اسکریپت‌ها، سزاوار موشکافی عمیق هستند. برای به حداقل رساندن زمان اجرای اسکریپت، case را جایگزین ساختارهای ‎if-then‎ نمایید و موقعی که امکان دارد، تست‌ها را ترکیب کنید. یک بار دیگر به مثال ‎A-59‎ مراجعه کنید.


 "case" : تست با کاربرد ساختار
real     0m0.329s
user     0m0.320s
sys      0m0.000s


بدون نقل‌قول‌ها ‎if []‎ تست با
real     0m0.438s
user     0m0.432s
sys      0m0.008s


با نقل‌قول‌ها ‎if []‎ تست با
real     0m0.476s
user     0m0.452s
sys      0m0.024s


 -eq با کاربرد ‎if []‎ تست با
real     0m0.457s
user     0m0.456s
sys      0m0.000s


‎Erik Brandsberg‎ پیشنهاد می‌کند، در اکثر موارد استفاده از آرایه‌های انجمنی نسبت به آرایه‌های دارای شاخص عددی ترجیح داده شود. موقع رونویسی کمیت‌ها، در یک آرایه عددی، برعکس آرایه‌های انجمنی یک امتیاز منفی قابل توجهی در عملکرد وجود دارد. اجرای یک اسکریپت تست این مورد را تایید می‌کند. مثال ‎A-60‎ را ببینید.


   تست‌های انتساب

              تخصیص یک متغیر ساده
real     0m0.418s
user     0m0.416s
sys      0m0.004s

       تخصیص یک عضو آرایه دارای شاخص‌ عددی
real     0m0.582s
user     0m0.564s
sys      0m0.016s

         رونویسی یک عضو آرایه شاخص عددی
real     0m21.931s
user     0m21.913s
sys      0m0.016s

        خواندن خطی آرایه دارای شاخص عددی
real     0m0.422s
user     0m0.416s
sys      0m0.004s

           تخصیص یک مدخل آرایه انجمنی
real     0m1.800s
user     0m1.796s
sys      0m0.004s

        رونویسی یک مدخل از آرایه انجمنی
real     0m1.798s
user     0m1.784s
sys      0m0.012s

        خواندن خطی یک مدخل آرایه انجمنی
real     0m0.420s
user     0m0.420s
sys      0m0.000s

      تخصیص یک عدد تصادفی به یک متغیر ساده
real     0m0.402s
user     0m0.388s
sys      0m0.016s

تخصیص یک مدخل آرایه عددی پراکنده به واحدهای ‎64k‎
real     0m12.678s
user     0m12.649s
sys      0m0.028s

   خواندن مدخل آرایه پراکنده دارای شاخص عددی
real     0m0.087s
user     0m0.084s
sys      0m0.000s

 تخصیص مدخل آرایه انجمنی پراکنده به واحدهای ‎64k‎
real     0m0.698s
user     0m0.696s
sys      0m0.004s

        خواندن مدخل آرایه انجمنی پراکنده
real     0m0.083s
user     0m0.084s
sys      0m0.000s

از ابزارهای time و times برای نمایش نموداری فرمان‌هایی که محاسبات زیادی را شامل می‌شوند استفاده کنید. بازنویسی بخش‌های بسیار زمانبر کد را در C یا حتی در یک اسمبلر مورد مطالعه قرار بدهید.

برای حداقل سازی ورودی-خروجی فایل تلاش کنید. Bash به ویژه در مدیریت فایل‌ها با کفایت نیست، بنابراین استفاده از ابزارهای مناسب‌تری جهت این مورد، از قبیل awk یا Perl را در داخل اسکریپت‌ها در نظر بگیرید.

اسکریپت‌هایتان را در یک شکل پیمانه‌ای و بهم پیوسته ‎[1]‎ بنویسید، طوری که در صورت لزوم بتوانند تجدید سازمان و فشرده بشوند. برخی تکنیک‌های بهینه‌سازی قابل اعمال در زبان‌های سطح بالا ممکن است برای اسکریپت‌ها نیز کار کنند، اما برخی دیگر از قبیل loop unrolling، اساسا نامربوط هستند. بالاتر از همه، عقل سلیم را به کار ببرید.

برای یک نمایش تجربی عالی از اینکه بهینه‌سازی چگونه می‌تواند به طور چشمگیری زمان اجرای یک اسکریپت را کاهش بدهد، مثال ‎16-47‎ را ملاحظه کنید.

یادداشت‌ها

[1]

این به طور معمول به معنی استفاده وافر از توابع است.