فصل ‎38‎- نکات پایانی

‏38.3‎- برای کمک کجا بروید

نگارنده دیگر این سند را پشتیبانی یا به روزرسانی نمی‌کند. به پرسش‌ها در باره این کتاب یا درباره مباحث عمومی اسکریپت‌نویسی پاسخ نخواهد داد.

 

... پیچیده در مکانیسم اما هنگام کار در شرایط بدون سر و صدا تا حد امکان چابک و سریع ...

--راهنمای چاپگر ‎CI-300‎

یادداشت‌ها

[1]

خب، اگر شما خیلی زیاد اصرار دارید، می‌توانید ویرایش مثال ‎A-44‎ را برای انطباق با هدفتان امتحان کنید.