فصل ‎35‎- اسکریپت‌نویسی با سلیقه

به نوشتن اسکریپت‌های پوسته در یک حالت ساخت‌یافته و با قاعده عادت کنید. حتی در اسکریپت‌های «نوشته شده در پشت پاکت» و اولیه بلادرنگ، اگر قبل از اقدام به کد نوشتن چند دقیقه‌ای وقت برای برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی افکارتان صرف کنید، مفید خواهد بود.

در ادامه چند رهنمود سبک شناسانه آمده است. این رهنمودها (ضرورتاً) مانند یک مجموعه تعاریف رسمی اسکریپت‌نویسی در نظر گرفته نمی‌شوند.


‎35.1‎- مجموعه تعاریف غیر رسمی اسکریپت‌نویسی پوسته

 • کدتان را توضیح بدهید. این کار، فهمیدن (و درک کردن) آن را برای سایرین روانتر و نگهداری آن را هم آسانتر می‌نماید.

 • PASS="$PASS${MATRIX:$(($RANDOM%${#MATRIX})):1}"
  # وقتی سال گذشته آن را نوشتید کاملاً قابل فهم بود،
  #+         اما اکنون یک معمای کامل است.
  #  (از اسکریپت ‎pw.sh‎ نوشته ‎scriptAntek Sawicki‎)

  به توابع و اسکریپت خود سرآیندهای توضیح‌دهنده اضافه کنید.

  #!/bin/bash
  
  #************************************************#
  #          xyz.sh            #
  #      written by Bozo Bozeman       #
  #        July 05, 2001          #
  #                        #
  #      Clean up project files.       #
  #************************************************#
  
  E_BADDIR=85            #برای «چنین شاخه‌ای موجود نیست»‏.
  projectdir=/home/bozo/projects  # دایرکتوری برای انجام پاکسازی.
  
  # ------------------------------------------------------------- #
  # cleanup_pfiles ()                       #
  #       # تمام فایل‌ها در دایرکتوری تعیین شده را پاک می‌کند.
  #                 # پارامتر:  ‎$target_directory‎
  # # با موفقیت ‎0‎، و اگر چیزی اشتباه باشد ‎$E_BADDIR‎ را برگشت می‌دهد.
  # ------------------------------------------------------------- #
  cleanup_pfiles ()
  {
   if [ ! -d "$1" ]    # بررسی آنکه دایرکتوری مقصد موجود باشد.
   then
    echo "$1 is not a directory."
    return $E_BADDIR
   fi
  
   rm -f "$1"/*
   return 0        # موفقیت.
  } 
  
  cleanup_pfiles $projectdir
  
  exit $? 
  	

 • از به کار بردن «اعداد جادویی» ‎[1]‎ یعنی ثابت‌های لفظی «درج شده در کد» پرهیز کنید. به جای آن از نام‌های با معنی متغیرها استفاده کنید. این کار فهمیدن اسکریپت را آسان‌تر می‌سازد و اجازه می‌دهد تغییرات و به روزرسانی‌ها، بدون خراب کردن برنامه کاربردی انجام گردد.

 • if [ -f /var/log/messages ]
  then
   ...
  fi
  # یک سال بعد، شما تصمیم به تغییر اسکریپت برای بازبینی ‎/var/log/syslog‎ می‌گیرید.
  #  اکنون لازم است به طور دستی، مورد به مورد اسکریپت را تغییر بدهید و امید داشته
  #+                         باشید که هیچ چیزی خراب نشود.
  
  #                                یک روش مناسب‌تر:
  LOGFILE=/var/log/messages        # تنها سطری که لازم است تغییر داده شود.
  if [ -f "$LOGFILE" ]
  then
   ...
  fi
  	

 • برای متغیرها و توابع نام‌های توصیفی انتخاب کنید.

 • fl=`ls -al $dirname`         # مرموز و مبهم.
  file_listing=`ls -al $dirname`    # مناسب‌تر است.
  
  
  MAXVAL=10              #  نام ثابت‌ها تماماً با حروف بزرگ.
  while [ "$index" -le "$MAXVAL" ]
  ...
  
  
  E_NOTFOUND=95            #   نام با حروف بزرگ و پیشوند ‎E_‎
                     #+         برای یک کد خطا.
  if [ ! -e "$filename" ]
  then
   echo "File $filename not found."
   exit $E_NOTFOUND
  fi 
  
  
  MAIL_DIRECTORY=/var/spool/mail/bozo #   حروف بزرگ برای یک متغیرمحیطی
  export MAIL_DIRECTORY        
  
  
  GetAnswer ()             # حروف مختلط به خوبی برای نام تابع
  {                  #+ کار می‌کند، مخصوصاً وقتی خوانایی
   prompt=$1             #+         را بهبود می‌دهد.
   echo -n $prompt
   read answer
   return $answer
  } 
  
  GetAnswer "What is your favorite number? "
  favorite_number=$?
  echo $favorite_number
  
  
  _uservariable=23           #   جایز است، اما توصیه نمی‌گردد.
  #     بهتر است نام متغیرهای تعریف شده کاربر با یک خط زیر شروع نشود.
  #          آن را (خط زیر را) برای متغیرهای سیستم باقی بگذارید.
  	

 • به یک روش مرتب و معنادار از کدهای خروج استفاده نمایید.

 • E_WRONG_ARGS=95
  ...
  ...
  exit $E_WRONG_ARGS

  همچنین پیوست E را مشاهده نمایید.

  Ender پیشنهاد می‌کند از کدهای خروج داخل ‎/usr/include/sysexits.h‎ در اسکریپت‌ها استفاده گردد، اگر چه اینها اصولاً برای برنامه‌نویسی ‎C‎ و ‎C++‎ در نظر گرفته شده‌اند.

 • نشانه پارامترهای استاندارد شده را برای فراخوانی اسکریپت استفاده کنید. Ender مجموعه نشانه‌های زیر را پیشنهاد می‌دهد.

 • -a   All: Return all information (including hidden file info).
  -b   Brief: Short version, usually for other scripts.
  -c   Copy, concatenate, etc.
  -d   Daily: Use information from the whole day, and not merely
      information for a specific instance/user.
  -e   Extended/Elaborate: (often does not include hidden file info).
  -h   Help: Verbose usage w/descs, aux info, discussion, help.
      See also -V.
  -l   Log output of script.
  -m   Manual: Launch man-page for base command.
  -n   Numbers: Numerical data only.
  -r   Recursive: All files in a directory (and/or all sub-dirs).
  -s   Setup & File Maintenance: Config files for this script.
  -u   Usage: List of invocation flags for the script.
  -v   Verbose: Human readable output, more or less formatted.
  -V   Version / License / Copy(right|left) / Contribs (email too).
  	

  همچنین بخش ‎G.1‎ را هم مشاهده کنید.

 • اسکریپت‌های پیچیده را به پیمانه‌های کوچکتر خُرد کنید. جایی که مناسب است از توابع استفاده کنید. مثال ‎37-4‎ را ببینید.

 • در جایی که یک ساختار ساده‌تر کار خواهد کرد، از ساختار پیچیده استفاده نکنید.

 • COMMAND
  if [ $? -eq 0 ]
  ...
  ...
  fi
  # زاید و اضافی.
  
  if COMMAND
  ...
  ...
  fi
  # فشرده‌تر (گرچه ممکن است کاملا روشن نباشد)‏.
  	

 

... با خواندن کد منبع یونیکس برای پوسته بورن ‎(/bin/sh)‎. غافلگیر شده بودم که چگونه الگوریتم‌های بسیار ساده به وسیله انتخاب یک سبک نگارشی ضعیف کدنویسی می‌توانست مرموز و بنابراین بلااستفاده گردد. از خود پرسیدم، «آیا کسی می‌تواند از این کد سربلند باشد؟»

‎--Landon Noll‎

یادداشت‌ها

‎[1]‎

در این مضمون، «اعداد جادویی» دارای معنای کاملا متفاوت از ‎magic numbers‎ به کار رفته برای برگزیدن نوع فایل است.